Товариство з обмеженою відповідальністю "Руна"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Річна звітність емітента цінних паперів за 2013 рік


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Проводiян Л.А.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

28.04.2014

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РУНА"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

32078167

4. Місцезнаходження

Автономна Республіка Крим , -, 98600, м. Ялта, вул. Руданського, буд.8, лiтера Б

5. Міжміський код, телефон та факс

(0654)26-27-06 (0654)26-27-06

6. Електронна поштова адреса

TOV_Ryna@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2014

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 81

 

29.04.2014

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

runa.proemitent.info

в мережі Інтернет

30.04.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

X

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

 

9. Інформація про загальні збори акціонерів

 

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

 

2) інформація про облігації емітента

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

17. Інформація про стан корпоративного управління

 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

X

33. Примітки

Не заповненi наступнi вiдомостi: п.2. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi - дiяльнiсть Емiтента не потребує лiцензування; п.3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб – Емiтент не приймав участi в створеннi юридичних осiб. Зважаючи на те, що Емiтент не є акцiонерним товариством, тому вiдсутня iнформацiя за наступними пунктами: п.4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря, п. 7. Iнформацiя про посадових осiб емiтента: 2) iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента; п.8. Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента, п.9. Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв, п.10. Iнформацiя про дивiденди, п. 12. Вiдомостi про цiннi папери емiтента: 1) iнформацiя про випуски акцiй емiтента, 5) iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду; п. 17. Iнформацiя про стан корпоративного управлiння. п.12. Вiдомостi про цiннi папери емiтента: 2) iнформацiя про облiгацiї емiтента - в звiтному перiодi процентнi та дисконтнi облiгацiї Емiтентом не випускались; 3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - в звiтному перiодi iншi цiннi папери не розмiщувалися; 4) iнформацiя про похiднi цiннi папери - в звiтному перiодi похiднi цiннi папери Емiтентом не випускались; п. 14. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента: 4) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та 5) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутнi, тому що Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть, виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. п. 15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв – в звiтному перiодi борговi цiннi папери не випускались; 16. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду - особлива iнформацiя не наведена з причини вiдсутностi у звiтному перiодi дiй та юридичних фактiв, якi належать до особливої iнформацiї; п.п.18 – 27. Iнформацiя не наведена з причини вiдсутностi iпотечного покриття та сертифiкатiв ФОН; п.28. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) – заповнюють емiтенти, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв; п.31. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (у разi наявностi) - Емiтентом не складається фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. Визначення рейтингової оцiнки цiнних паперiв емiтента при випуску облiгацiй серiї А здiйснено 12.09.2005 та серiй В-D - 16.10.2007.

     

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РУНА"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АОО № 446114

3. Дата проведення державної реєстрації

09.08.2002

4. Територія (область)

Автономна Республіка Крим

5. Статутний капітал (грн)

10762000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

3

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

41.10 Органiзацiя будiвництва будiвель

81.10 Комплексне обслуговування об’єктiв

68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

10. Органи управління підприємства

Вищий орган управлiння - загальнi збори учасникiв Товариства. Виконавчий орган Емiтента - Генеральний директор. Ревiзiйна комiсiя не обиралася.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ КБ Приват Банк

2) МФО банку

384436

3) поточний рахунок

26004054903676

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Вiддiлення №663 АТ "УкрСиббанк"

5) МФО банку

351005

6) поточний рахунок

26005035830302

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства

Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)

Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента

Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента

1

2

3

4

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кредит-Рейтинг"

уповноважене рейтингове агентство

03.02.2011

вiдкликаний

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Солов`янов Михайло Анатолiйович

АМ 626170 11.03.2002 Жовтневим РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

25.000000000000

Турчин Олександр Леонiдович

АЕ 892797 04.11.1997 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

25.000000000000

Шейхетов Станiслав Маркович

АН 244425 17.03.2004 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

50.000000000000

Усього

100.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Проводiян Людмила Анатолiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 576674 04.04.1997 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

4) рік народження**

1963

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

З 2006 р. по 2008 р.- ТОВ "Руна", головний фахiвець з цiнних паперiв

8) дата обрання та термін, на який обрано

01.02.2008 безстроково

9) Опис

З 01.02.2008 р. призначено безстроково на посаду Генерального директора (за основним мiсцем роботи), протокол загальних зборiв учасникiв №14 вiд 31.01.2008 р., наказ №3 вiд 01.02.2008 р. Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Емiтента. Має право без довiреностi вiд iменi Товариства, зокрема, вiдкривати i закривати поточний та iншi рахунки в кредитних установах, укладати договори, включаючи трудовi, давати вказiвки, обовя`зковi для всiх працiвникiв Товариства, пiдписувати документи Товариства, видавати в межах своєї компетенцiї накази, видавити довiреностi, представляти Товариство на всiх пiдприємствах, установах та органiзацiях. Укладення договорiв на придбання сировини та матерiалiв, а також реалiзацiю готової продукцiї на суму не бiльш, як сто тисяч гривень Генеральний директор здiйснює самостiйно. Якщо сума вищеназваних договорiв перевищує сто тисяч гривень, то такi договори, а також договори на реалiзацiю та придбання основних засобiв Генеральний директор укладає з дозволу загальних зборiв учасникiв Товариства. З метою створення здорових i беспечних умов працi Генеральний директор забезпечує функцiонування системи управлiння охороною працi i зобов`язаний отримати вiд органiв державного нагляду за охороною працi дозвiл на початок роботи Товариства. Генеральний директор є начальником цивiльної оборони Товариства. Стаж керiвної роботи - 16 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймає посаду Генерального директора ТОВ "Руна". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. За 2013 рiк отримала винагороду у виглядi заробiтної плати – 44405,22 грн., у натуральнiй формi винагороди вiд емiтента не отримала. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кулешова Тетяна Григорiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕТ 015073 10.05.2006 1-м вiддiлом Ялтинського МУ ГУМВС України в Криму

4) рік народження**

1955

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

3

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

З грудня 2008р. по сiчень 2009р. - помiчник керуючого ТОВ "Роял Кава та Чай Україна"

8) дата обрання та термін, на який обрано

15.06.2009 безстроково

9) Опис

Вiдповiдно до Наказу № 03 вiд 15.06.2009р. Генерального директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "РУНА" з 15.06.2009 року призначено (безстроково) на посаду головного бухгалтера Кулешову Тетяну Григорiвну. Здiйснює ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi, складає фiнансовi звiти. Стаж керiвної роботи - 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: з грудня 2008р. по сiчень 2009р. - помiчника керуючого ТОВ "Роял Кава та Чай Україна", з 15.06.2009р. по теперiшнiй час - головного бухгалтера ТОВ "Руна". Кулешова Т.Г. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. За 2013 рiк отримала винагороду у виглядi заробiтної плати – 24052,04 грн., у натуральнiй формi винагороди вiд емiтента не отримувала. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ - м. Київ вул. Б. Грiнченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№2002

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

0442796651

Факс

0442791322

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю

Опис

Центральний депозитарiй дiє з моменту реєстрацiї Правил Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, рiшення вiд 01.10.2013 № 2002. Вiдповiдно до Положення про депозитарну дiяльнiсть, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.10.06 №999, заєрестрованого в Мiнiстерствi юстицiї україни 27.11.06 за №1238/13112 та внутрiшнiх документiв Депозiтарiю ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає послуги щодо вiдкриття та ведення рахунку в цiнних паперах, обслуговання операцiй щодо розмiщення цiнних паперiв бездокументарної форми iснування та обслуговання операцiй щодо випущенних паперiв.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Аудиторська фiрма "Ярош"

Організаційно-правова форма

Інші організаційно-правові форми

Код за ЄДРПОУ

31095286

Місцезнаходження

95053 Україна Автономна Республіка Крим - м. Сiмферополь вул. Київська, 6/36

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АБ № 000494

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.12.2010

Міжміський код та телефон

0652511943

Факс

0652248320

Вид діяльності

аудиторськi послуги

Опис

Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, АБ № 000494, подовжене Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку згiдно з рiшенням № 1896 вiд 10.12.2010р. до 04.11.2015 р.

 


X. Відомості про цінні папери емітента

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

3) цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Номінальна вартість (грн)

Кількість у випуску (штук)

Форма існування та форма випуску

Загальна номінальна вартість (грн)

Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск

Дата погашення облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

13.10.2005

260/2/05

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

32.000

860233

Бездокументарні іменні

27527456.000

Одна облiгацiя серiї А надає Iнвестору право на отримання у власнiсть 0,01 квадратних метра квартири/нежитлового примiщення за адресою: АРК, м. Ялта, вул. Руданського, буд. 8 лiтера Б.

31.03.2010

Опис

Облiгацiї серiї А (випуск повнiстю розмiщений 27.11.2007 року). Мета випуску облiгацiй - фiнансування будiвництва 12-поверхового житлового комплексу по вул. Руданського, 8 у м. Ялта. Обiг облiгацiй закiнчився 31.12.2009 р. Дата початку погашення 01.01.2010 р. Дата закiнчення погашення 31.03.2010 р. Облiгацiї у лiстингу не перебувають. Документи на погашення облiгацiй знаходяться на розглядi в НКЦПФР. Станом на 31.12.2013 р. кредитний рейтинг облiгацiй вiдкликаний у зв'язку iз закiнченням термiну погашення облiгацiй.

 

11.12.2007

973/2/07

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

32.000

16531

Бездокументарні іменні

528992.000

Одна облiгацiя серiї В надає Iнвестору право на отримання у власнiсть 0,01 квадратних метра загальної площi житлових примiщень (квартир) у 12-ти поверховому житловому будинку з вбудованими об'єктами обслуговування за адресою: АРК, м. Ялта, вул. Руданського, 8

02.03.2010

Опис

Облiгацiї серiї В. Мета випуску облiгацiй: фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй, спрямованi на здiйснення фiнансування будiвництва 12-ти поверхового будинку з вбудованими об'єктами обслуговування (магазинами, примiщеннями фiтнесу, закритими парковочними мiсцями для автомобiлiв), вiдкритою стоянкою для автомобiлiв (вiдкритi парковочнi мiсця для автомобiлiв) в м. Ялта по вул. Руданського, 8. Розмiщення облiгацiй вiдкрите (публiчне) здiйснюється на неорганiзованому ринку. Облiгацiї у лiстингу не перебувають. Обiг облiгацiй закiнчився 01.12.2009 р. Дата початку погашення 02.12.2009 р. Дата закiнчення погашення 02.03.2010 р. Документи на погашення облiгацiй знаходяться на розглядi в НКЦПФР. Станом на 31.12.2013 р. кредитний рейтинг облiгацiй вiдкликаний у зв'язку iз закiнченням термiну погашення облiгацiй.

 

11.12.2007

974/2/07

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

118.360

178358

Бездокументарні іменні

21110452.880

Одна облiгацiя серiї С надає Iнвестору право на отримання у власнiсть 0,01 квадратних метра площi вбудованих (нежитлових) примiщень (магазини, офiси, фiтнес, закритi парковочнi мiсця для автомашин) у 12-ти поверховому житловому будинку з вбудованими об'єктами обслуговування за адресою: АРК, м. Ялта, вул. Руданського, 8.

02.03.2010

Опис

Облiгацiї серiї С. Мета випуску облiгацiй: фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй, спрямованi на здiйснення фiнансування будiвництва 12-ти поверхового будинку з вбудованими об'єктами обслуговування (магазинами, примiщеннями фiтнесу, закритими парковочними мiсцями для автомобiлiв), вiдкритою стоянкою для автомобiлiв (вiдкритi парковочнi мiсця для автомобiлiв) в м. Ялта по вул. Руданського, 8. Розмiщення облiгацiй вiдкрите (публiчне) здiйснюється на неорганiзованому ринку. Облiгацiї у лiстингу не перебувають. Обiг облiгацiй закiнчився 01.12.2009 р. Дата початку погашення 02.12.2009 р. Дата закiнчення погашення 02.03.2010 р. Документи на погашення облiгацiй знаходяться на розглядi в НКЦПФР. Станом на 31.12.2013 р. кредитний рейтинг облiгацiй вiдкликаний у зв'язку iз закiнченням термiну погашення облiгацiй.

 

11.12.2007

975/2/07

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

118.360

21157

Бездокументарні іменні

2504142.520

Одна облiгацiя серiї D надає Iнвестору право на отримання у власнiсть 0,01 квадратних метра площi нежитлових примiщень (вiдкритi парковочнi мiсця для автомашин) у 12-ти поверховому житловому будинку з вбудованими об'єктами обслуговування за адресою: АРК, м. Ялта, вул. Руданського, 8.

02.03.2010

Опис

Облiгацiї серiї D. Мета випуску облiгацiй: фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй, спрямованi на здiйснення фiнансування будiвництва 12-ти поверхового будинку з вбудованими об'єктами обслуговування (магазинами, примiщеннями фiтнесу, закритими парковочними мiсцями для автомобiлiв), вiдкритою стоянкою для автомобiлiв (вiдкритi парковочнi мiсця для автомобiлiв) в м. Ялта по вул. Руданського, 8. Розмiщення облiгацiй вiдкрите (публiчне) здiйснюється на неорганiзованому ринку. Облiгацiї у лiстингу не перебувають. Обiг облiгацiй закiнчився 01.12.2009 р. Дата початку погашення 02.12.2009 р. Дата закiнчення погашення 02.03.2010 р. Документи на погашення облiгацiй знаходяться на розглядi в НКЦПФР. Станом на 31.12.2013 р. кредитний рейтинг облiгацiй вiдкликаний у зв'язку iз закiнченням термiну погашення облiгацiй.

 


XI. Опис бізнесу

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Руна" було створено у серпнi 2002 рокуi з метою зведення об'єктiв житлової i комерцiйної нерухомостi iз подальшою їх реалiзацiєю. Засновниками товариства виступають фiзичнi особи. В вереснi 2005 року була проведена процедура рейтингування компанiєю РА "Кредит-Рейтинг".

 

Вищим органом управлiння Емiтента є збори його учасникiв, що складаються iз учасникiв або призначених ними представникiв. Виконавчим органом Емiтента є Генеральний директор, що здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Емiтента. Генеральний директор призначається i звiльняється вiд посади зборами учасникiв Емiтента. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Емiтент не має. Змiн в органiзацiйнiй структурi протягом року не було.

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв -3 одиницi. За сумiсництвом - 0. Середньорiчний фонд оплати працi - з урахуванням iндексу iнфляцiї та компенсацiї за невикористану вiдпустку 89307,64 грн. Заробiтна плата в порiвняннi з попереднiм роком не змiнювалась. Пiдвищення квалiфiкацiї провадилось вiдносно енергетика з питань безпеки працi.

 

Емiтент не належить до будь-яких об’єднань пiдприємств.

 

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

 

Пропозицiї щодо реорганiзацiї Емiтента з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.

 

Облiкова полiтика ТОВ "Руна" сформульована в наказi № 1-у вiд 05.01.2009 р., який є дiйсним на 31.12.2013р., мiстить сукупнiсть принципiв i процедур, якi використовувались для складання й подання фiнансової звiтностi. Фактично нарахування амортизацiї основних засобiв у 2013 р. здiйснювалось ТОВ "Руна" iз застосуванням прямолiнiйного метода нарахування амортiзацii, що не суперечило п. 26 П(С)БО 7 "Основнi засоби". Оцiнка запасiв при вибуттi здiйснюється за методом ФIФО. Формування резерву сумнiвних боргiв здiйснюється за методом абсолютної суми сумнiвної заборгованостi на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв.

 

Основний вид дiяльностi Емiтента – органiзацiя будiвництва будiвель.
Загальна тенденцiя активiзацiї у сферi будiвництва спостерiгається як в цiлому в Українi, так i в окремих регiонах. Зростання попиту на об'єкти житлової/нежитлової нерухомостi в мiстi Ялта обумовлене територiальним розташуванням Ялти. Цей фактор викликав зростання цiн на об'єкти нерухомостi за останнi 3 роки в середньому на 70 %. Визначена тенденцiя зростання та розвитку, в галузi будiвництва, на думку фахiвцiв, буде зберiгатися i в подальшому, а вiдповiдно, буде зберiгатися попит споживачiв на житловi/не житловi примiщення. Єдиним i основним ринком збуту послуг Емiтента є м. Ялта. Емiтент органiзує будiвництво та продаж нерухомостi за адресою: вул. Руданського, 8-Б в м. Ялта. На дiяльнiсть Емiтента не впливає сезоннiсть робiт. У звiтному перiодi Емiтент здiйснював реалiзацiю продукцii (обмiн облiгацiй на квартири, продаж паркiнгiв). Основними конкурентами ТОВ "Руна" є провiднi будiвельнi i девелоперськi пiдприємства, що працюють в АРК-ТОВ "Консоль-ЛТД", ТОВ "Професiонал", ТОВ "Артекс", ТОВ "Єднiсть".

 

Емiтент не здiйснював та не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання.

 

Протягом звiтного року мiж Емiтентом та власниками iстотної участi нiяких правочинiв не укладалося.

 

Початкова вартiсть основних засобiв на 01.01.2013р. – 199,8 тис. грн., на 31.12.2013 р. – 202,6 тис.грн., знос на 01.01.2013р. - 157,7 тис грн., знос на 31.12.2013р.- 195,0 тис.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв на 01.01.2013р. - 42,1 тис.грн. на 31.12.2013 р. - 7,6 тис. грн.
Об'єкти оренди - не має.

 

До полiтичних факторiв ризику Емiтента слiд вiднести можливiсть змiни полiтичного курсу влади, що може призвести до гальмування ринкових реформ та зниження загальної дiлової активностi в Українi.
До економiчних факторiв ризику в господарський дiяльностi Емiтента насамперед слiд вiднести гiперiнфляцiю, що може призвести до суттєвого подорожчання товарiв та послуг, насамперед будiвельних матерiалiв, обладнання та пiдвищення комунально-експлуатацiйних витрат Емiтента.

 

У звiтному перiодi фактiв виплати штрафних санкцiй i компенсацiй за порушення законодавства у Емiтента не було.

 

Фiнансування будiвельної дiяльностi пiдприємства проводиться за рахунок коштiв, отриманих вiд розмiщення цiльових iменних облiгацiй. Робочого капiталу для поточних потреб достатньо.

 

Комерцiйних Договорiв, якi укладенi але не виконанi на кiнець звiтного перiода немає.

 

Враховуючи зростаючий попит на нерухомiсть, Емiтентом ведеться активна дiяльнiсть з придбання земельних дiлянок з метою будiвництва житлової та комерцiйної нерухомостi в Автономнiй республiцi Крим.

 

Емiтент постiйно провадить дослiдження в галузi капiтального будiвництва та оснащення елiтного житла на основi останнiх свiтових розробок та iнновацiй, проектування нових об'єктiв та розробки концепцiй експлуатацiї. Витрат на дослiдження та розробку за звiтний рiк немає.

 

Протягом звiтного перiоду у Емiтента вiдсутнi судовi справи, стороною в яких вiн би виступав.

 

Iнформацiя вiдсутня


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

42.100

7.600

0.000

0.000

42.100

7.600

будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

машини та обладнання

42.100

7.600

0.000

0.000

42.100

7.600

транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2. Невиробничого призначення:

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

42.100

7.600

0.000

0.000

42.100

7.600

Опис

Початкова вартiсть основних засобiв на 01.01.2013р. – 199,8 тис. грн., на 31.12.2013 р. – 202,6 тис.грн., знос на 01.01.2013р. - 157,7 тис. грн., знос на 31.12.2013р.- 195,0 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

-8232.7

-7557.6

Статутний капітал (тис. грн.)

10762.000

10762.000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

10762.000

10762.000

Опис

1. Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснюється вiдповiдно до Рiшення ДКЦПФР вiд 2004.11.17 № 485 "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв товариств". 2. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються: 2.1. Необоротнi активи (код рядка балансу - форма 1, далi - р.): нематерiальнi активи (залишкова вартiсть)- р. 010, незавершене будiвництво-р. 020, основнi засоби (залишкова вартiсть)- р. 030, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї -р. 040, iншi фiнансовi iнвестицiї - р. 045, довгострокова дебiторська заборгованiсть - р. 050, iншi необоротнi активи, включаючи вiдстроченi податковi активи-р. 060 + р. 070. Оборотнi активи (роздiл 2 балансу): запаси - р. 100, 110, 120, 130, 140, векселi одержанi - р. 150, дебiторська заборгованiсть - р. 160, 170, 180, 190, 200, 210, поточнi фiнансовi зобов'язання - р. 220. 2.2. Витрати майбутнiх перiодiв - р. 270 3. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються: 3.1. Довгостроковi зобов'язання р. 440, 450, 470, 460 3.2. Поточнi зобов'язання, в т. ч. - короткостроковi кредити банкiв - р. 500, поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - р. 510, виданi векселi - р. 520, кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - р. 530, - поточнi зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансiв - р. 540, з бюджетом - р. 550, з позабюджетних платежiв - р. 560, зi страхування - р. 570, з оплати працi - р. 580, з учасниками - р. 590, iз внутрiшнiх розрахункiв - р. 600, iншi поточнi зобов'язання - р. 610. 3.3. Забезпечення наступних виплат i платежiв - р. 430. 3.4. Доходи майбутнiх перiодiв - р. 630. 4. Визначення вартостi чистих активiв товариства проводиться за формулою: Чистi активи = (2.1 + 2.2) - (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4).

Висновок

На дату балансу - 31 грудня 2013 року вартiсть чистих активiв ТОВ "Руна" становить " -8232,7 тис. грн., що менше статутного капiталу. Вартiсть чистих активiв ТОВ «Руна» не вiдповiдає вимогам статтi 144 Цивiльного кодексу України та статтi 39 Закону України «Про господарськi товариства».

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

4000

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

4000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0.000

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

5.7

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.000

X

X

Інші зобов'язання

X

7661.000

X

X

Усього зобов'язань

X

11666.700

X

X

Опис:

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi - 5618,6 тис.грн., заборгованiсть за векселем-4000,00 тис.грн.; поточнi зобов’язання за розрахунками: з бюджетом – 5,7 тис.грн., зобов’язання, пов’язанi з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу – 1959,0 тис.грн.; iншi поточнi зобов’язання - 83,4 тис.грн.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Аудиторська фiрма "Ярош"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

31095286

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

95053, м. Сiмферополь, вул. Київська, 6/36

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2412 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

1896 АБ 000494 10.12.2010 04.11.2015

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

Вих. № 60 вiд 21 квiтня 2014 р.
АУДИТОРСКIЙ ВИСНОВОК
(звiт незалежного аудiтора)
щодо фiнансовой звiтнiстi
товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
«РУНА»
станом на 31 грудня 2013 р.
м. Сiмферополь
1. Адресат аудиторського висновку
Даний аудиторський висновок пiдготовлений для керiвництва ТОВ «Руна» а також з метою наступного подання висновку до Нацiональної комисiї з цiнних паперiв i фондового ринку (далi – НКЦПФР) вiдповiдно до Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються в НКЦПФР при розкриттi iнформацiї емiтентами й професiйними учасниками фондового ринку, затвердженого рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006 р. № 1528 (далi – Положення № 1528) та вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсii з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011р. № 1360.
2. Вступний параграф
2.1. Суб'єкт господарювання, фiнансова звiтнiсть якого пройшла аудиторську перевiрку:
? товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Руна» (далi – ТОВ «Руна»);
? код ЄДРПОУ: 32078167;
? адреса: 98600, Автономна Республiка Крим, м. Ялта, вул. Руданського, буд. 8, лiтер Б.
? дата державної реєстрацiї: 09.08.2002 р.
2.2. Опис аудиторської перевiрки:
Аудит було здiйснено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", та вiдповiдно до «Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)», затверджених рiшенням Державної комiсii з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011р. № 1360.
2.2.1 Фiнансова звiтнiсть яка пройшла аудиторську перевiрку:
Фiнансова звiтнiсть ТОВ «Руна» за 2013 рiк в складi Фiнансового звiту суб’єкта малого пiдприємництва (балансу) на 31.12.2013 р. та Звiту про фiнансовi результати за 2013 рiк пiдготована пiдприємством згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку (далi - П(С)БО) 25 «Фiнансовий звiт суб`єкта малого пiдприемництва», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.02.2000 р. № 39. Середня кiлькiсть працiвникiв в ТОВ «Руна» за звiтний перiод -2013 рiк не перевищує 50 осiб та рiчний дохiд вiд будь-якої дiяльностi не перевищує суму, еквiвалентну 10 мiльйонам євро, визначену за середньорiчним курсом Нацiонального банку України.
2.2.2 Важливi аспекти облiкової полiтики та iншi примiтки:
Для забезпечення ведення бухгалтерського облiку до штату пiдприємства введено посаду бухгалтера.
Форма ведення бухгалтерського облiку: обробка облiкової iнформацiї здiйснюється iз застосуванням комп’ютерної технiки i програмного забезпечення («1С: Пiдприємство» 7.7).
Облiкова полiтика ТОВ «Руна» сформульована в наказi № 1-у вiд 05.01.2009 р., який є дiйсним на 31.12.13р., мiстить сукупнiсть принципiв i процедур, якi використовувались для складання й подання фiнансової звiтностi.
Оцiнка запасiв, згiдно з облiкової полiтики, при вибуттi здiйснюється за методом ФIФО.
Формування резерву сумнiвних боргiв здiйснюється за методом абсолютної суми сумнiвної заборгованостi на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв.
Рiвень суттєвостi для фiнансової звiтностi не встановлено.
Нарахування амортизацiї основних засобiв у 2013р. здiйснювалось ТОВ «Руна» iз застосуванням прямолiнiйного метода, нарахування амортизацiї малоцiнних необоротних матерiальних активiв здiйснювалось в першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi.

3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал ТОВ «Руна» у складi керiвника та головного бухгалтера вiдповiдає за пiдготовку й достовiрне вiдображення iнформацiї в фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до застосовуваної в Українi концептуальної основи фiнансової звiтностi i ця вiдповiдальнiсть стосується:
а) розробки, впровадження й застосування системи внутрiшнього контролю щодо пiдготовки та достовiрного вiдображення у фiнансовiй звiтностi iнформацiї, яка не мiстить iстотних перекручувань внаслiдок шахрайства або помилок;
б) вибору й застосування вiдповiдної облiкової полiтики;
в) використання облiкових оцiнок, якi є вiдповiдними в даних обставинах.
4. Вiдповiдальнiсть аудитора
Аудитор вiдповiдає за висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиторської перевiрки.
Аудиторську перевiрку проведено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi – МСА), прийнятих в Українi в якостi нацiональних.
Цi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог i вiдповiдного планування й проведення аудита для одержання достатньої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих перекручень.
Аудит проведений шляхом виконання аудиторських процедур для одержання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах.
Вибiр процедур залежав вiд суджень аудитора разом з оцiнкою ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Оцiнюючи ризики, аудитор розглядав тi аспекти внутрiшнього контролю, якi стосуються пiдготовки й достовiрного вiдображення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, для розробки аудиторських процедур вiдповiдно до обставин, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання.
Аудит включав оцiнку вiдповiдностi прийнятої облiкової полiтики, коректностi облiкових оцiнок управлiнського персоналу й загального подання фiнансової звiтностi.
Аудитор вважає, що отриманi аудиторськi докази є достатньою основою для висловлення думки аудитора.
5. Пояснювальний параграф
Аудитор не може висловити безумовно-позитивну думку у з?язку з тим, що iснують наступнi обставини, вплив яких на фiнансовi звiти не настiльки суттєвий та всеохоплюючий, щоб висловити негативну думку або вiдмовитися вiд висловлювання думки:
1) мало мiсце обмеження обсягу роботи аудитора, яке пов?язане з тим, що аудитор не спостерiгав за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов?язань станом на 31 грудня 2013р., оскiльки наше призначення аудитором вiдбулося пiсля зазначеної дати;
2) аудитором виявлено викревлення окремих статей фiнансової звiтностi, що вiдображають iнформацiю про дебiторську та кредиторську заборгованiсть i про чистi збитки, внаслiдок неналежної оцiнки iнформацiї щодо дебiторської та кредиторской заборгованостей, встановлених положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, а саме:
- визнани заборгованостi, по яких минув строк позовної давностi, та якi не вiдповiдають критерiю визнання активом або зобов'язанням;
Зазначена ситуацiя, на думку аудитора, спричинила за собою викривлення окремих статей фiнансової звiтностi ТОВ «Руна» на 31.12.13р., а саме:
- стаття «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть» завищена на 608,3 тис. грн.;
- стаття «Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги» завищена на 39,0 тис. грн.;
- стаття «Доходи майбутнiх перiодiв» завищена на 225,4 тис. грн.;
- стаття «Чистий збиток» занижена на 343,9 тис. грн.;
ТОВ «Руна» вiдмовилося вносити виправлення у фiнансову звiтнiсть, посилаючись на вiдмiннiсть прийнятних облiкових оцiнок, застосованих аудитором i пiдприємством.
Вплив зазначених обставин на фiнансову звiтнiсть не настiльки суттєвий та всеосяжний для того, щоб стати пiдставою для висловлення негативної аудиторської думки або вiдмови вiд висловлення думки.
Наведена iнформацiя є пiдставою для модифiкацiї аудиторського висновку шляхом додавання пояснювального параграфа з метою висвiтлення питань, якi не впливають на фiнансову звiтнiсть, однак можуть свiдчити про наявнiсть суттєвої невизначеностi.
6. Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора" та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку.
Ми, аудитори Аудиторськоi фiрми «ЯРОШ», провели аудиторську перевiрку повного комплекту фiнансової звiтностi ТОВ «РУНА», що включає – баланс (форма № 1-м) станом на 31.12.2013 року та Звiт про фiнансовi результати за 2013 рiк (форма № 2-м).
Концептуальною основою фiнансової звiтностi були прийнятi Положення (стандарти) бухгалтерського облiку, затвердженi Мiнiстерством фiнансiв України.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення умовно-позитивної думки щодо фiнансової звiтностi ТОВ «Руна» станом на 31 грудня 2013р.

Висновок
На нашу думку, за вийнятком впливу на фiнансовi звiти питань, про якi йдеться в попередньому параграфi, фiнансовi звiти в цiлому справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий стан та платоспроможнiсть ТОВ «Руна» станом на 31 грудня 2013р.
За результатами проведеної перевiрки ми пiдтверджуємо, що надана iнформацiя дає реальне та повне уявлення про склад активiв та пасивiв ТОВ «Руна» станом на 31 грудня 2013р.


7. Розкриття iнформацiї щодо фiнансової звiтностi
7.1. Розкриття iнформацiї по видах активiв у фiнансовiй звiтностi ТОВ «Руна» на 31 грудня 2013 року щодо нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку:
• Визнання й оцiнка основних засобiв, iнших необоротних матерiальних та нематерiальних активiв здiйснена вiдповiдно до П(С)БО 7 «Основнi засоби», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000р. № 92, з наступними змiнами та доповненнями та П(С)БО 8 «Нематерiальнi активи», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.10.1999 р. № 242, з наступними змiнами та доповненнями
Основнi засоби, iншi необоротнi матерiальнi активи та нематерiальнi активи вiдображенi на дату баланса за залишковою вартiстю в сумi 7,6 тис. грн.
Первiсна вартiсть основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв та нематерiальних активiв на 31.12.2013 року становить 202,6тис. грн.
Знос основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв та нематерiальних активiв на 31.12.2013 року становить 195тис. грн.
• Визнання й оцiнка запасiв здiйснена вiдповiдно до П(С)БО 9 «Запаси», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.1999 р. № 246, з наступними змiнами й доповненнями. На дату балансу первiсна вартiсть виробничих запасiв становить 2,7 тис. грн.
• Визнання й оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснена вiдповiдно до П(С)БО 10 «Дебiторська заборгованiсть», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.1999 р. № 237, з наступними змiнами та доповненнями.
Дебiторська заборгованiсть по розрахунках з покупцями i замовниками на дату балансу вiдображена за чистой реалiзацiйной вартiстю у розмiрi 68,5 тис. грн.
Первiсна вартiсть дебiторськой заборгованiстi по розрахунках з покупцями i замовниками на дату балансу становить 118,9 тис. грн., резерв сумнiвних боргiв сформован у розмiрi 50,4 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом на дату балансу вiдображена у розмiрi 76,0 тис. грн., яка складається з:
- суми переплати в бюджет податку на прибуток у розмiрi 6,7 тис.грн;
- з вiдмiнної рiзницi мiж сумою податкового зобов’язання звiтного перiоду та сумою податкового кредиту з ПДВ у розмiрi 69,4 тис.грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на дату балансу вiдображена в балансi за первiсною вартiстю в сумi 1 398,2тис. грн., яка складається з:
- визнаної заборгованiстi по розрахунках за претензiями згiдно наказiв Господарського суду м. Київа у розмiрi 267,5 тис.грн.;
- дебiторськой заборгованiстi по авансам, виданим постачальнiкам товарiв та послуг у розмiрi 387,1тис.грн.;
- дебiторськой заборгованiстi по розрахункам з займiв, виданних на поворотной основi у розмiрi 261,8 тис.грн.;
- дебiторськой заборгованiстi по розрахункам за проданi векселi у розмiрi 481,8 тис.грн
• Залишок коштiв i еквiвалентiв у нацiональнiй валютi вiдповiдає даним банкiвських виписок i звiту касира й становить на дату балансу 40,9 тис. грн.
• У складi iнших оборотних активiв на 31.12.2013 р. вiдображена сума податку на додану вартiсть в сумi 326,5 тис. грн., визначена, виходячи iз суми одержаних авансiв за об`єкти нерухомостi, що пiдлягають продажу.
• У складi витрат майбутнiх перiодiв вiдображена вартiсть передплат на перiодичнi видання 2014 року в сумi 1,8 тис. грн.
• Визнання й оцiнка необоротних актiвiв та групп вибуття здiйснена вiдповiдно до П(С)БО 27 «Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.11.2003р. № 617, з наступними змiнами й доповненнями. На дату балансу первiсна вартiсть необоротних активiв, утримуваємих для продажу становить 1752,1 тис. грн.
7.2. Розкриття iнформацiї про зобов'язання в фiнансовiй звiтностi ТОВ «Руна» на дату її складання зроблено вiдповiдно до П(С)БО 11 «Зобов'язання», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 р. № 20, з наступними змiнами та доповненнями.
Поточнi зобов'язання пiдприємства на дату балансу становлять у цiлому 11 666,7 тис. грн., з них:
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги –9 618,6 тис.грн.;
- поточних зобов'язань по розрахунках з бюджетом 5,7 тис. грн.;
- зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу – 1 959,0 тис. грн.;
- iншi поточнi зобов'язання – 83,4 тис.грн, якi складаються з податку на додану вартiсть, на який ТОВ «РУНА» має право зменшити податковi зобов'язання по цьому податку.
Доходи майбутнiх перiодiв на дату балансу становлять 240,4 тис.грн., в складi яких вiдображена пеня (222,5 тис. грн), та судовi витрати (2,9 тис. грн) визнанi згiдно рiшенням судiв за позовом ТОВ «Руна» до боржникiв, та аванса, отриманого за оренду основних засобiв в сумi 15,0 тис. грн.
7.3. Розкриття iнформацiї про власний капiтал пiдприємства у фiнансовiй звiтностi не мiстить суттєвих викревлень. Розмiр власного капiталу ТОВ «Руна» на дату балансу має вiдмiнне значення у сумi -8 232,8 тис. грн.
• Розмiр статутного капiталу на дату балансу становить 10 762 тис. грн., якiй вiдповiдає статуту пiдприємства, i на протязi року не змiнювався. Статутний капiтал на дату балансу сплачений повнiстю.
• Додатковий капiтал на дату балансу вiдображенiй в розмiрi 2 206,6 тис. грн., що вiдповiдає сумi дооцiнки необоротних активiв у розмiрi 2 206,6 тыс. грн.
• Резервний капiтал в звiтному перiодi не формувався в зв'язку с вiдсутнiстю пiдстав.
• Сума непокритого збитку на дату балансу вiдображена в розмiрi 21201,4 тис. грн. За звiтний рiк розмiр непокритого збитку збiльшився на 675,1 тис. грн. за рахунок одержання збитку за пiдсумками дiяльностi за 2013 рiк.
На думку аудiтора, структура власного капiталу пiдприємства вiдображена в фiнансової звiтностi правильно та адекватно.
7.4. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого збитку пiдприємства у фiнансовiй звiтностi зроблено достовiрно.
У фiнансовой звiтностi вiдображено суму чистого збитку за 2013 рiк у розмiрi 675,1 тис. грн. Чистi доходи ТОВ «РУНА» за 2013 рiк склали 8 581,1 тис. грн., витрати – 9256,2 тис. грн.
8. Iнша допомiжна iнформацiя
8.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
На дату балансу - 31 грудня 2013 року вартiсть чистих активiв ТОВ «Руна» має вiд?ємне значення та становить «-8 232,8» тис. грн.
Аудитор пiдтверджує, що вартiсть чистих активiв ТОВ «Руна» не вiдповiдає вимогам статтi 144 Цивiльного кодексу України та статтi 39 Закону України «Про господарськi товариства».
8.2. Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
Пiд час проведення аудиторських процедур нами не було идентифiковано ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
Пiд час проведення аудиторської перевiрки виявленi окремi порушення методологiчних принципiв формування в облiку iнформацiї про активи й витрати, якi викладенi в iнформацiйному повiдомленнi на адресу управлiнського персоналу. Зазначенi порушення мають обмежений вплив на фiнансову звiтнiсть i не погiршують загальне фiнансове становище пiдприємства.
9. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму та умови договору на проведення аудиту:
? Аудиторська фiрма «ЯРОШ»;
? свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги №2412, видане Аудиторською палатою України згiдно з рiшенням №98 вiд 26.01.2001р.;
? свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, АБ №000494, подовжене Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку згiдно з рiшенням №1896 вiд 10.12.2010р.;
? свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0281 видане Аудиторською палатою України, рiшення вiд 27 вересня 2012 № 257/4;
? АФ «ЯРОШ» внесена до Перелiку аудиторських фiрм, якi вiдповiдають критерiям для проведення обов’язкового аудиту, згiдно з рiшенням Аудиторської палати України № 262/3 вiд 20.12.2012 р.
? 95053, АР Крим, м.Сiмферополь, вул.Київська/Фрунзе, буд.6/36;
? тел. (0652) 51-19-43, (0652) 24-83-20;
? e-mail.yarosh-audit.ukr.net;
? Договор № 13 от 12.03.2014р.
? Дата початку аудита 10 березня 2014р.
? Дата закiнчення аудита 21 квiтня 2014р.

Директор аудиторської фiрми «ЯРОШ» _________________ Ярош В.М.
Сертифiкат аудитора серiї А № 003888 вiд 25.06.1999 р., виданий i продовжений рiшенням Аудиторської палати України № 21 вiд 23.04.2008 р.

-

-

-


ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

 

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РУНА"

за ЄДРПОУ

32078167

Територія

 

за КОАТУУ

0111900000

Організаційно-правова форма господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю

за КОПФГ

240

Орган державного управління

 

за КОДУ

07774

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

41.10

Середня кількість працівників

3

 

Одиниця виміру: тис.грн.

 

Адреса

Автономна Республiка Крим 98600 м. Ялта вул. Руданського, буд.8, лiтера Б

 

 

Форма № 1-м

Баланс на 31.12.2013 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

0

0.0

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

42.1

7.6

- первісна вартість

031

199.8

202.6

- знос

032

( 157.7 )

( 195.0 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0.0

0.0

- первісна вартість

036

0.0

0.0

- накопичена амортизація

037

( 0.0 )

( 0.0 )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

0.0

0.0

Інші необоротні активи

070

0.0

0.0

Усього за розділом I

080

42.1

7.6

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

237.4

2.7

Поточні біологічні активи

110

0.0

0.0

Готова продукція

130

0.0

0.0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

50.4

68.5

- первісна вартість

161

50.4

118.9

- резерв сумнівних боргів

162

( 0.0 )

( 50.4 )

Дебіторська заборгованість з бюджетом

170

1389.8

76.0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

5046.9

1398.2

Поточні фінансові інвестиції

220

0.0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

2.1

40.9

- у тому числі в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

0.0

0.0

Інші оборотні активи

250

326.5

326.5

Усього за розділом II

260

7053.1

1912.8

III. Витрати майбутніх періодів

270

1.8

1.8

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

8330.1

1752.1

Баланс

280

15427.1

3674.3

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

10762.0

10762.0

Додатковий вкладений капітал

320

2206.6

2206.6

Резервний капітал

340

0.0

0.0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-20526.3

-21201.4

Неоплачений капітал

360

( 0.0 )

( 0.0 )

Усього за розділом I

380

-7557.7

-8232.8

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

430

0.0

0.0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

0.0

0.0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

20688.0

9618.6

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з бюджетом

550

5.8

5.7

- зі страхування

570

0.0

0.0

- з оплати праці

580

0.0

0.0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

1959.0

1959.0

Інші поточні зобов'язання

610

91.6

83.4

Усього за розділом IV

620

22744.4

11666.7

V. Доходи майбутніх періодів

630

240.4

240.4

Баланс

640

15427.1

3674.3

 

Примітки

1.В статтi активу балансу "Основнi засоби" вiдображенi: - Основнi засоби за первiсною вартiстю 184032,05грн. В бухгалтерському облiку використовувався прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. Знос на 31.12.2012 -141947,12грн., за 1 квартал 2013р. - 9201,60грн., за 2 квартал 2013р.- 9201,60грн., за 3 квартал 2013р. - 9201,60грн., за 4 квартал 2013р. - 9201,60грн. Залишкова вартiсть на 31.12.2013р. 5291,40; - Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи за первiсною вартiстю 16758,18грн. По малоцiнним необоротним активам застосовувався 100% знос в першому мiсяцi використання, а з 2013року-прямолiнiйний метод. Знос на 31.12.13р. склав 14452,63 грн. - Нематерiальнi активи за первiсною вартiстю 1800,00грн. У бухгалтерському облiку застосовано лiнiйний метод нарахування амортизацiї. Знос на 31.12.2013р. - 1800,00 грн. Залишкова вартiсть на 31.12.2013р. - 0,0 грн. 2. В статтi активу балансу "Виробничi запаси" вiдображена вартiсть придбаних будiвельних та iншiх матерiалiв-2701,56грн., а саме: Балансова вартiсть по рах. 20 на 31.12.2013р.- 2701,56грн у т.ч.: - будматерiали на складi – 2604,98грн. - iншi матерiали (бланки суворої звiтностi) -96,58грн. Оцiнка запасiв (будматерiалiв) при вiдпуску у виробництво або другому вибуттi, здiйснюється за методом ФIФО. Будматерiали списувались на будiвництво об'єкту "Адмiралтейський" за адресою: м. Ялта, вул. Руданського, 8 лiтер Б.; 3. В статтi активу балансу "Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" вiдображена чиста реалiзацiйна вартiсть - -9960,00грн., яка на 30.09.2013р. складається з поточної заборгованостi : ТОВ "БК Акропiль" (за будматерiали) - 50429,44грн., Асрiєв I.Е.-68500-за нежитловi примiщення, та резерву сумнiвних боргiв у сумi – 128889,44грн. 4. В статтi активу балансу "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом" 76038,03грн. вiдображено: - вiд'ємний показник ПДВ, заявлений по декларацiям 66246,78грн.; - передплата по ПДВ - 3130,00 грн.; - передплата по податку на прибуток - 6661,25грн.5. В статтi активу балансу "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" 1398199.19 вiдображено: ТОВ "ДЖЛ"- 331324,78 грн.за електросилове й слабкострумове встаткування;. ЗАТ "ОТИС" - 12,59грн. за монтаж лiфтiв; "Кримгаз" – 1761,72 грн.-обслуговування газових мереж; "Кодки" 267537,29 грн. розрахунки по претензiям за судовими рiшеннями; ВАТ "Крименерго" СП ЯГЕС -28129,15грн. передплата за електропостачання на будiвництво.; Фiнансова допомога на зворотнiй основi 261750,00грн; ТОВ "Провозахистiнвест" - 10000,00грн. консультацiйнi послуги та закриття випуску облiгацiй; "Акрополь" 9420,18грн.- за пiдряднi роботи; Власники квартир -259,76грн вiдшкодування витрат за комунальнi послуги; ТОВ «Крим Дiвелопмент» - 481504,50грн. – за векселi; «Нафтогаз України» 5291,78грн-за постачання природного газу; «Нацiональний депозитарiй» -365,92грн. – за депозитарнi послуги; ПАТ «Розрахунковий центр» -561,98грн.-депозитарнi послуги; ПП ВКХ ЮБК -259,34грн.- за водопостачання та водовiдведення. В статтi активу балансу Iншi оборотнi активи: ПДВ на рахунках 643,644 - 326504,27 грн. 7. В статтi активу балансу "Витрати майбутнiх перiодiв" вiдображена вартiсть пiдписки на бухгалтерськi профвидання: Залишок на 31.12.2013р.-1797,60 грн. 8.В статтi активу балансу "Необоротнi активи та групи вибуття" вiдображенi активи по введеному в експлуатацiю житловому будинку, зазначенi дла продажу в сумi 1752120,73грн. 9. В статтi пасиву балансу "Додатковий капiтал" вiдображена вартiсть дооцiнки об'єкту "12-поверховий житловий будинок " в сумi - 2206557,79 грн. 10. В статтi пасиву балансу "Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" на 31.12.2013р. вiдображена поточна заборгованiсть в сумi 9618556,61 грн., яка складається з: ТОВ "Жилiнвест" - 36193,70 грн. за будiвельнi роботи; ТОВ "Блед"- 50987,76грн. за освiтлювання будiвлi; ТОВ "Стеклопласт ПКП"- 37183,45 грн. за виготовлення та установку алюмiнiєвих виробiв; ТОВ "Жилвест" -17200,52грн. за фасаднi роботи; НАПКС - 300,00 грн. за дослiдження матерiалiв; ТОВ "Будмаркет" -20000,00 грн. за винос газопроводiв низького тиску на об'єктi "12-поверховий житловий будинок "; ТОВ "Контур" - 2500,00грн. за енергоустаткування; ВАТ "Тактика"-5421489,72 грн., зобов'язання за цiнними паперами; "Фаетон техно" - 1651,64грн. за послуги пожежного надзору; ВАТ "Тактика" - 4000000,00грн. за виданий вексель; «Гвардiяъ»- 10300,00 за охорону; «Кримгаз-15251,47грн.за обслуговування мереж; «Приватбанк»-4140,00грн. за послуги тендеру; «Iнком»- 14351,24грн. за пiдряднi роботи; «Альфатер Крим»-615,52 за вивезення побутових вiдходiв; «Укртелеком» -97,02грн послуги зв’язку. 12.В статтi пасиву балансу "Поточнi зобов'язання за розрахунками»: з бюджетом - вiдображена поточна заборгованiсть 5692,48грн: 5692,48грн - за оренду землi; 13. В статтi пасиву балансу "Зобов'язання, пов'язанi з активами та групами вибуття, утримуванними для продажу " вiдображенi - отриманi аванси на суму 1959025,63 грн. 14. В статтi пасиву балансу "Iншi поточнi зобов'язання "87779,04грн.: ПДВ по р. 644 "Податковий кредит по ПДВ" в сумi 87779,04грн.; 15. В статтi "Доходи майбутнiх перiодiв" 240448,46грн., у т.ч ТОВ "Кодки"- 225417,29грн. пеня за судовими рiшеннями; ТОВ "Крим Дивелопмент" -15031,17грн. передплата за оренду. За результатами Аудиторської перевiрки правильностi складання фiнансової звiтностi в деякi статтi балансу станом на 31.12.2013р. внесенi змiни, а саме: Зменшено статтю «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть» на суму 78460,00 грн. – ПП Усенко перебуває у станi лiквiдацiї i ранiше ця сума була вже вiднесена на збитки в звiтностi за 2012 рiк. Також на цю ж суму 78460,00грн зменшено статтi "Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: чиста реалiзацiйна вартiсть та резерв сумнiвних боргiв». Помилка за 2012рiк на 100,00грн. виправлена за рахунок прибутку, що зменшило статтю «Нерозподiлений прибуток» на 0,1тис.грн, та збiльшило статтю «Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги» на 0,1тис.грн. Цi змiни змiнили суми активу та пасиву Балансу 2012 року. на 0,1тис.грн. та не змiнили суми активу та пасиву Балансу 2013 року.

Керівник

Проводiян Людмила Анатолiївна

Головний бухгалтер

Кулешова Тетяна Григорiвна


Форма N 2-м

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2013 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

за аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

10047.4

41650.6

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 1674.6 )

( 6941.8 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

8372.8

34708.8

Інші операційні доходи

040

208.3

997.2

Інші доходи

050

0

10360.8

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

8581.1

46066.8

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

( 8613.8 )

( 42146.5 )

Інші операційні витрати

090

( 627.9 )

( 872.3 )

у тому числі:

091

0.0

0.0

 

092

( 0.0 )

( 0.0 )

Інші витрати

100

( 14.5 )

( 10378.4 )

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

( 9256.2 )

( 53397.2 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)

130

-675.1

-7300.4

Податок на прибуток

140

( 0.0 )

( 0 )

Чистий прибуток (збиток) (130 -140)

150

-675.1

-7300.4

Забезпечення матеріального заохочення

160

0.0

0.0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

0.0

0.0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

0.0

0.0

 

Примітки

ТОВ "Руна" складає фiнансову звiтнiсть суб'єкта малого пiдприємництва згiдно П(С)БО 25. За результатами Аудиторської перевiрки правильностi складання фiнансової звiтностi в деякi статтi внесено змiни:
Доходи вiд сплати комунальних послуг вiднесено на «Iншi операцiйнi доходи» в сумi 47,1 тис грн, за мiнусом ПДВ -7,8тис.грн. Цим зменшено стр.010, 020 та збiльшено стр 040. Статтю «Iншi витрати» стр100 зменшено, а вiдповiдно статтю «Iншi операцiйнi витрати» стр.090 збiльшено. Всi цi змiни не торкнулися суми «Чистого прибутку(збитку)» Звiту про фiнансовi результи.

Керівник

Проводiян Людмила Анатолiївна

Головний бухгалтер

Кулешова Тетяна Григорiвна


Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомості)

Станом на 31.12.2013 р. Конструктив будiвлi. Роботи по зведенню внутрiшнiх та зовнiшнiх пiнобетонних стiн - 100%, роботи по влаштуванню цегляної кладки вентиляцiйних шахт и перегородок -100%, роботи по заповненню вiконних прорiзiв - 100%, влаштування покрiвель - 100%, влаштування в'їзду в закритий паркiнг та естакади - 100%, монтаж балконних огороджень - 100%. Внутрiшнi оздоблювальнi роботи. Влаштування гiпсової штукатурки - 100%, влаштування цементно-пiщаної стяжки в квартирах - 100%. Роботи по влаштуванню iнженерних мереж. Водопостачання - 100%, електропостачання - 100%, кондицiювання, вентиляцiя та опалення - 100%, ливнева каналiзацiя - 100%, монтаж лiфтового обладнання - 100%, монтаж слабострумових мереж - 100%, монтаж смiттєпроводу з прочисткою - 100%, влаштування оздоблювання фасаду (утеплення +штукатурка) - 100%.

ProEmitent.INFO