Товариство з обмеженою відповідальністю "Руна"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Фінансовий звіт за 2012 рік  next  1-й кв 2012 рік


 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Проводiян Людмила Анатолiївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

20.04.2012

(дата)

 

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2012 року

 

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Руна"

1.2 Організаційно-правова форма емітента

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

32078167

1.4 Місцезнаходження емітента

98600, м. Ялта, вул. Руданського, буд. 8, лiтера Б

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

(0654) 26-27-06 (0654) 26-27-06

1.6 Електронна поштова адреса емітента

TOV_Ryna@emitent.net.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

20.04.2012

 

2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці

runa.proemitent.info

в мережі Інтернет

20.04.2012

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст

1. Інформація про емітента

X

2. Основні відомості про посадових осіб емітента

X

3. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

4. Відомості про цінні папери емітента

а) інформація про випуски акцій емітента

 

б) інформація про облігації емітента

X

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

г) інформація про похідні цінні папери емітента

 

5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

а) інформація про зобов'язання емітента

X

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

в) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

 

7. Інформація про конвертацію цінних паперів

 

8. Інформація про заміну управителя

 

9. Інформація про керуючого іпотекою

 

10. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

 

11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

 

12. Інформація про іпотечне покриття:

а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

 

б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

в) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду

 

г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

 

14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації"

 

15. Квартальна фінансова звітність емітента

X

16. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)

X

18. Примітки:
1. Емiтент не є акцiонерним товариством, тому iнформацiя про випуски акцiй емiтента вiдсутня. 2. За звiтний перiод Емiтентом не випускалися iншi цiннi папери. 3. За звiтний перiод Емiтентом не видавались похiднi цiннi папери. 4. Випадки участi Емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi. 5. Емiтент не має фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). 6. Зважаючи на те, що дохiд (виручка) Емiтента вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн., iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - вiдсутнi.

3. Інформація про емітента

Повне найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Руна"

Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію

АОО № 446114

Дата державної реєстрації

09.08.2002

Територія (область)

Автономна Республіка Крим

Місцезнаходження

98600, м. Ялта, вул. Руданського, буд. 8, лiтера Б

Статутний капітал (грн.)

10762000.00

Відсоток акцій у статуньому капіталі, що належать державі

0.000

Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

Чисельність працівників (чол.)

3

Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

70.11.0 Органiзацiя будiвництва обєктiв нерухомостi для продажу чи здавання в оренду, 45.21.1 Будiвництво будiвель, 51.90.0 Iншi види оптової торгiвлi

Органи управління емітента

Вищий орган управлiння - загальнi збори учасникiв Товариства. Виконавчий орган Емiтента - Генеральний директор.

Засновники емітента

Солов'янов Михайло Анатолiйович - 25 % статутного капiталу Емiтента; Турчин Олександр Леонiдович - 25 % статутного капiталу Емiтента; Шейхетов Станiслав Маркович - 50 % статутного капiталу Емiтента.

Інформація про посадових осіб емітента

Посада

Генеральний директор

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Проводiян Людмила Анатолiївна

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 576674 04.04.1997 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

Рік народження

1963

Освіта

вища

Стаж керівної роботи (років)

14

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

З 2006 р. по 2008 р.- ТОВ "Руна", головний фахiвець з цiнних паперiв

Опис

Загальний виробничий стаж - 30 рокiв. З 01.02.2008 р. призначено безстроково на посаду Генерального директора (за основним мiсцем роботи), протокол загальних зборiв учасникiв №14 вiд 31.01.2008 р., наказ №3 вiд 01.02.2008 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.

 

Посада

Головний бухгалтер

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кулешова Тетяна Григорiвна

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕТ 015073 10.05.2006 1-м вiддiлом Ялтинського МУ ГУМВС України в Криму

Рік народження

1955

Освіта

вища

Стаж керівної роботи (років)

2

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

З грудня 2008р. по сiчень 2009р. - помiчник керуючого ТОВ "Роял Кава та Чай Україна"

Опис

Вiдповiдно до Наказу № 03 вiд 15.06.2009р. Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "РУНА" з 15.06.2009 року призначено (безстроково) на посаду головного бухгалтера Кулешову Тетяну Григорiвну. Кулешова Т.Г. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Найменування

Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"

Організаційно-правова форма

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 498004

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

0445854240

Факс

0445854240

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Лiцензiя на впроваджування Депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв видана Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, термiн дiї до 27.05.2019 року.

 

Найменування

Аудиторська фiрма "Ярош"

Організаційно-правова форма

IНШI ОРГАНIЗАЦIЙНО-ПРАВОВI ФОРМИ

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

31095286

Місцезнаходження

95053, м. Сiмферополь, вул. Київська, 6/36

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АБ № 000494

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.12.2010

Міжміський код та телефон

0652511943

Факс

0652248320

Вид діяльності

аудиторськi послуги

Опис

Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, АБ № 000494, подовжене Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку згiдно з рiшенням № 1896 вiд 10.12.2010р. до 15.12.2013р.Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)

Номінальна вартість (грн.)

Кількість у випуску (штук)

Форма існування та форма випуску

Загальна номінальна вартість (грн.)

Процентна ставка (у відсотках)

Термін виплати процентів

Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.)

Дата погашення облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13.10.2005

260/2/05

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

32.00

860233

Бездокументарна Іменні

27527456.00

0.000

проценти не виплачуються

0.00

31.03.2010

Опис

Облiгацiї серiї А (випуск повнiстю розмiщений 27.11.2007 року). Мета випуску облiгацiй - фiнансування будiвництва 12-поверхового житлового комплексу по вул. Руданського, 8 у м. Ялта. Обiг облiгацiй закiнчився 31.12.2009 р. Розпочата процедура погашення облiгацiй. Дата початку погашення 01.01.2010 р. Дата закiнчення погашення 31.03.2010 р. Облiгацiї у лiстингу не перебувають. Станом на 31.03.2012 р. кредитний рейтинг облiгацiй вiдкликаний у зв'язку iз закiнченням термiну погашення облiгацiй.

11.12.2007

973/2/07

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

32.00

16531

Бездокументарна Іменні

528992.00

0.000

проценти не виплачуються

0.00

02.03.2010

Опис

Облiгацiї серiї В. Мета випуску облiгацiй: фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй, спрямованi на здiйснення фiнансування будiвництва 12-ти поверхового будинку з вбудованими об'єктами обслуговування (магазинами, примiщеннями фiтнесу, закритими парковочними мiсцями для автомобiлiв), вiдкритою стоянкою для автомобiлiв (вiдкритi парковочнi мiсця для автомобiлiв) в м. Ялта по вул. Руданського, 8. Розмiщення облiгацiй вiдкрите (публiчне) здiйснюється на неорганiзованому ринку. Обiг облiгацiй закiнчився 01.12.2009 р. Розпочата процедура погашення облiгацiй. Дата початку погашення 02.12.2009 р. Дата закiнчення погашення 02.03.2010 р. Облiгацiї у лiстингу не перебувають. Станом на 31.03.2012 р. кредитний рейтинг облiгацiй вiдкликаний у зв'язку iз закiнченням термiну погашення облiгацiй.

11.12.2007

974/2/07

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

118.36

178358

Бездокументарна Іменні

21110452.88

0.000

проценти не виплачуються

0.00

02.03.2010

Опис

Облiгацiї серiї С. Мета випуску облiгацiй: фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй, спрямованi на здiйснення фiнансування будiвництва 12-ти поверхового будинку з вбудованими об'єктами обслуговування (магазинами, примiщеннями фiтнесу, закритими парковочними мiсцями для автомобiлiв), вiдкритою стоянкою для автомобiлiв (вiдкритi парковочнi мiсця для автомобiлiв) в м. Ялта по вул. Руданського, 8. Розмiщення облiгацiй вiдкрите (публiчне) здiйснюється на неорганiзованому ринку. Обiг облiгацiй закiнчився 01.12.2009 р. Розпочата процедура погашення облiгацiй. Дата початку погашення 02.12.2009 р. Дата закiнчення погашення 02.03.2010 р. Облiгацiї у лiстингу не перебувають. Станом на 31.03.2012 р. кредитний рейтинг облiгацiй вiдкликаний у зв'язку iз закiнченням термiну погашення облiгацiй.

11.12.2007

975/2/07

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

118.36

21157

Бездокументарна Іменні

2504142.52

0.000

проценти не виплачуються

0.00

02.03.2010

Опис

Облiгацiї серiї D. Мета випуску облiгацiй: фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй, спрямованi на здiйснення фiнансування будiвництва 12-ти поверхового будинку з вбудованими об'єктами обслуговування (магазинами, примiщеннями фiтнесу, закритими парковочними мiсцями для автомобiлiв), вiдкритою стоянкою для автомобiлiв (вiдкритi парковочнi мiсця для автомобiлiв) в м. Ялта по вул. Руданського, 8. Розмiщення облiгацiй вiдкрите (публiчне) здiйснюється на неорганiзованому ринку. Обiг облiгацiй закiнчився 01.12.2009 р. Розпочата процедура погашення облiгацiй. Дата початку погашення 02.12.2009 р. Дата закiнчення погашення 02.03.2010 р. Облiгацiї у лiстингу не перебувають. Станом на 31.03.2012 р. кредитний рейтинг облiгацiй вiдкликаний у зв'язку iз закiнченням термiну погашення облiгацiй.

Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0.000

X

X

Зобов'язання за цінними паперами

X

46499.200

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

46499.200

X

X

облiгацiї серiї А

13.10.2005

26489.000

0.000

31.03.2010

облiгацiї серiї В

24.12.2007

0.000

0.000

02.03.2010

облiгацiї серiї С

24.12.2007

17506.100

0.000

02.03.2010

облiгацiї серiї D

24.12.2007

2504.100

0.000

02.03.2010

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0.000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0.000

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

19.400

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.000

X

X

Інші зобов'язання

X

19128.300

X

X

Усього зобов'язань

X

65646.900

X

X

Опис:

Зобов'язання за цiнними паперами - 46499,2 тис.грн., кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 12974,6 тис.грн., поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом- 19,4 тис. грн., зобовязання, повязанi з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу - 6044,1 тис.грн., iншi поточнi зобов'язання в сумi- 109,6 тис.грн.

Квартальна фінансова звітність

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

31.03.2012

Підприємство

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Руна"

за ЄДРПОУ

32078167

Територія

 

за КОАТУУ

0111900000

Організаційно-правова форма господарювання

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

за КОПФГ

240

Орган державного управління

 

за КОДУ

07774

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

70.11.0

Одиниця виміру

тис.грн.

Контрольна сума

 

Адреса

98600 м. Ялта вул. Руданського, буд. 8, лiтера Б

Середня кількість працівників

3

 

Баланс на 31.03.2012

Форма № 1-м

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

0.0

0.0

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

78.9

69.7

- первісна вартість

031

205.3

199.8

- знос

032

( 126.4 )

( 130.1 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0.0

0.0

- первісна вартість

036

0.0

0.0

- накопичена амортизація

037

( 0.0 )

( 0.0 )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

0.0

0.0

Інші необоротні активи

070

0.0

0.0

Усього за розділом I

080

78.9

69.7

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

271.4

271.5

Поточні біологічні активи

110

0.0

0.0

Готова продукція

130

0.0

0.0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

50.4

50.4

- первісна вартість

161

50.4

50.4

- резерв сумнівних боргів

162

( 0.0 )

( 0.0 )

Дебіторська заборгованість з бюджетом

170

6988.3

7101.1

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

1270.7

1634.9

Поточні фінансові інвестиції

220

0.0

9360.7

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

0.4

1.0

- в іноземній валюті

240

0.0

0.0

Інші оборотні активи

250

1039.0

1025.1

Усього за розділом II

260

9620.2

19444.7

III. Витрати майбутніх періодів

270

1.6

0.8

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

45548.5

46016.1

Баланс

280

55249.2

65531.3Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

10762.0

10762.0

Додатковий вкладений капітал

320

2206.6

2206.6

Резервний капітал

340

0.0

0.0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-13195.8

-13309.6

Неоплачений капітал

360

( 0.0 )

( 0.0 )

Усього за розділом I

380

-227.2

-341.0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

430

0.0

0.0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

0.0

0.0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

14.7

0.0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

46499.2

46499.2

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

2570.2

12974.6

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з бюджетом

550

17.9

19.4

- зі страхування

570

0.0

0.0

- з оплати праці

580

0.0

0.0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

6044.1

6044.1

Інші поточні зобов'язання

610

104.9

109.6

Усього за розділом IV

620

55251.0

65646.9

V. Доходи майбутніх періодів

630

225.4

225.4

Баланс

640

55249.2

65531.3

*3 зядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці

665

0.0

 

Примітки

1. В статтi активу балансу "Основнi засоби" вiдображенi: - Основнi засоби за первiсною вартiстю 185 254,05грн. В бухгалтерскому облiку використовувався прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. Знос на 01.01.2012 -111569,58 за 1 квартал 2012. - 9215,04. Залишкова вартiсть на 31.12.2011р. 69689,73 - Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи за первiсною вартiстю 12 742,34грн. По малоцiнним необоротним активам застосовується 100% знос в першому мiсяцi використання. Знос на 31.03.12. склав 12 742,34 грн. - Нематерiальнi активи за первiсною вартiстю 1 800,00грн. У бухгалтерському облiку застосовано лiнiйний метод нарахування амортизацiї. Знос на 01.01.2012р. - 1800,00 грн. Залишкова вартiсть на 31.03.2012р. - 0,0 грн. 2. В статтi активу балансу "Виробничi запаси" вiдображена вартiсть придбаних будiвельних та iншiх матерiалiв: Балансова вартiсть по рах. 20 на 01.01.2012. - 271 418,63 грн. Балансова вартiсть на 31.03.2012р. - 271 456,43 грн., у т.ч.: - будматерiали на складi - 271 353,39грн. - iншi матерiали (бланки суворої звiтностi) -103,04грн. Оцiнка запасiв (будматерiалiв) при вiдпуску у виробництво або другому вибуттi, здiйснюється за методом ФIФО. Будматерiали списувались на будiвництво об'єкту "Адмiралтейський" за адресою: м. Ялта, вул. Руданського, 8/Б.; 3. В статтi активу балансу "Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" вiдображена чиста реалiзацiйна вартiсть 50 429,44грн., яка на 31.03.2012р. складається з поточної заборгованостi : ТОВ "БК Акропiль" (за будматерiали) - 50 429,44грн.; 4. В статтi активу балансу " Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом" 7 101 123,15грн. вiдображено: - вiд'ємний показник ПДВ, заявлений по декларацiям ? 7 091 331,90грн.; - передплата по ПДВ - 3 130,00 грн.; - передплата по податку на прибуток - 6661,25грн. 5. В статтi активу балансу "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" 1 634 856,93грн. вiдображено: ТОВ "Стеклопласт" НПП -167,50 грн. за виготовлення та установку алюмiнiєвих виробiв; ТОВ "ДЖЛ" - 331 324,78 грн.за електросилове й слабкострумове встаткування; ПП Усенко - 78 460,00 грн. за гiдроiзоляцiю паркiнгiв; ЗАТ "ОТИС" - 12,59грн. за монтаж лiфтiв; ПП ВКХ ЮБК - 272,05грн. за водопостачання; ТОВ "Атрiум" - 10000,00грн. за виконання функцiй генпiдряда. Кримський ЕТЦ 3825,00грн. - єкспертна оцiнка лiфтiв; "Кодки" 267 537,29 грн. розрахунки по претензiям за судовими рiшеннями; "ВАТ ВДЦП - 651,42грн передплата за депозитарнi послуги; ВАТ "Крименерго" СП ЯГЕС 58193,05грн. передплата за електропостачання на будiвництво.;Ялтинське БТI- 1779,32грн.- за пiдготовку документiв на право власностi; Укртелеком- 837,19грн. за послуги зв язку; Фiнансова допомога на зворотнiй основi 526 500,00грн.; ТОВ "Ебоуд Файнес"- 8768,04 грн. за iнжинiринговi роботи; ТОВ "Багз-Бастерс - 90,00грн за послуги iнформатизацiї; ДП "Iнформацiйне пiдприємство" - 144,50грн. за свiдоцтво про реєстрацiю; ТОВ "МФО" - 750,00грн. ? за брокерськi послуги; "Перспектива" - 180,00 - за веб-сторiнку; АФ "Ярош" - 11200,00 - за аудиторськi послуги. Заборгованiсть за предявлений вексель - 334 154,00грн. 6.В статтi "Поточнi фiнансовi iнвестицiї" вiдображенi викупленi векселi на суму 9 360 739,43 грн.Iншi оборотнi активи: ПДВ на рахунках 643,644 - 1 025 094,91 грн. 7. В статтi активу балансу "Витрати майбутнiх перiодiв" вiдображена вартiсть пiдписки на бухгалтерськi профвидання: Залишок на 31.03.2012р. - 819,00 грн. 8.В статтi активу балансу "Необоротнi активи та групи вибуття" вiдображенi активи по введеному в експлуатацiю житловому будинку, зазначенi дла продажу в сумi 46 016 094,73грн. 9. В статтi пасиву балансу "Додатковий капiтал" вiдображена вартiсть дооцiнки об'єкту "12-поверховий житловий будинок " в сумi - 2 206 557,79 грн. 10. В статтi пасиву балансу "Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями " вiдображена заборгованiсть за цiльовими iменними безвiдсотковими облiгацiями в сумi - 46 499 202,32 грн. 11. В статтi пасиву балансу "Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" на 31.03.2012р. вiдображена поточна заборгованiсть в сумi 12974557,96 грн., яка складається з: ТОВ "БК Акропiль" - 139 874,96грн. за будiвельнi роботи по об'єкту "12-поверховий житловий будинок "; ТОВ "Жилiнвест" - 36 193,70 грн. за будiвельнi роботи по об'єкту "12-поверховий житловий будинок "; СМП "Югтепломонтаж" -17 095,04грн. за будiвельнi роботи по об'єкту "12-поверховий житловий будинок "; ТОВ "БК Готiка" - 205 549,91грн. за системи водопостачання, кондицiонування, посилення конструкцiй по об'єкту "12-поверховий житловий будинок "; ТОВ "Стеклопласт ПКП" - 198 834,12 грн. за виготовлення та установку алюмiнiєвих виробiв; ТОВ "Жилвест" -213 831,31 грн. за фасаднi роботи; ТОВ "ДЕНIС" - 70 196,79грн. за кровельнi роботи на об'єктi "12-поверховий житловий будинок "; НАПКС - 300,00 грн. за дослiдження матерiалiв; ТОВ "Будмаркет" -20 000,00 грн. за винос газопроводiв низького тиску на об'єктi "12-поверховий житловий будинок "; ТОВ "Контур" - 2 500,00 грн. за енергоустаткування; ТОВ "Металургпром Запчастина" -584 286,68грн. за будiвельнi роботи; Бережний Є.В. 189 000,00грн. за монтаж дверей; ВАТ "Тактика" - 9460333,01 грн., зобов'язання за цiнними паперами ; Юст-А" -150 000,00 грн. за юридичнi послуги. "Антарекс-К" 367 787,00 грн. за маркетинговi послуги. ТОВ "Фактор Капiтал"- 2665,00грн. за оренду нежитлового примiщення; ТОВ "Комплект" - 63256,08грн. за будiвельнi роботи; ТОВ "Новi Зодчi" - 252853,80 грн. за будiвельнi роботи; ВАТ "Тактика" - 1000000,00грн. за виданий вексель. 12. В статтi пасиву балансу "Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом" вiдображена поточна заборгованiсть 19426,61грн: за розрахунками за оренду землi та податок на спецводопостачання- 19426,61грн., податок за спец. Використання води - 0. 13. В статтi пасиву балансу "Зобовязання, повязанi з активами та групами вибуття, утримуванними для продажу " вiдображенi - отриманi аванси на суму 6 044 136,89 грн. 14. В статтi пасиву балансу "Iншi поточнi зобов'язання "109587,95грн.: ПДВ по р. 6441 "Податковий кредит по ПДВ" в сумi 94556,78грн.. ТОВ "Крим Дивелопмент" -15031,17 грн. передплата за оренду. 15. В статтi "Доходи майбутнiх перiодiв" - 225417,29грн. пеня за судовими рiшеннями по ТОВ "Кодки". За результатами Аудиторської перевiрки правильностi складання фiнансової звiтностi в деякi статтi балансу станом на 01.01.2012р. внесенi змiни, а саме: суму в статтi балансу "Незавершене будiвництво" зменшено на 45548,5 тис. грн. у звязку з введенням до експлуатацiї житлового будинку. Ця сума перенесена в роздiл активу балансу "Необоротнi активи та групи вибуття". Також збiльшено статтю "Грошовi кошти в нацiональнiй валютi" на 14,8 тис. грн. на суму щоденного лiмiту кредиту банку, та перенесено до статтi пасиву балансу "Короткостроковi кредити банку" . Зменшено статтю "Iншi поточнi зобовязання" на суму 6778,5 тис. грн., яку на заборгованiсть за послуги в сумi 734,5 грн. перенесено до статтi "Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги", а суму передплати за житло - 6044,1 тис. грн. перенесено до статтi "Зобовязання, повязанi з активами та групами вибуття, утримуваними для продажу". Все це сприяло збiльшенню суми балансу активу та пасиву на 14,8 тис. грн.

Керівник

Проводiян Людмила Анатолiївна

Головний бухгалтер

Кулешова Тетяна ГригорiвнаЗвіт про фінансові результати за квартал року

Форма № 2-м

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

0.0

0.0

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 0.0 )

( 0.0 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

0.0

0.0

Інші операційні доходи

040

0.0

5.4

Інші доходи

050

1000.0

0.2

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

1000.0

5.6

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

( 0.0 )

( 0.0 )

Інші операційні витрати

090

( 110.9 )

( 102.1 )

Вписуваний рядок - у тому числі

091

0.0

0.0

Вписуваний рядок

092

( 0.0 )

( 0.0 )

Інші витрати

100

( 1002.9 )

( 0.0 )

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

( 1113.8 )

( 102.1 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)

130

-113.8

-96.5

Податок на прибуток

140

( 0.0 )

( 0.0 )

Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)

150

-113.8

-96.5

Забезпечення матеріального заохочення

160

0.0

0.0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

0.0

0.0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

0.0

0.0

 

Примітки

ТОВ "Руна" складає фiнансову звiтнiсть субєкта малого пiдприємництва згiдно П(С)БО 25.

Керівник

Проводiян Людмила Анатолiївна

Головний бухгалтер

Кулешова Тетяна Григорiвна

Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

Немає

Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомості)

Станом на 31.03.2012 р. Конструктив будiвлi. Роботи по зведенню внутрiшнiх та зовнiшнiх пiнобетонних стiн - 100%, роботи по влаштуванню цегляної кладки вентиляцiйних шахт и перегородок -100%, роботи по заповненню вiконних прорiзiв - 100%, влаштування покрiвель - 100%, влаштування в'їзду в закритий паркiнг та естакади - 100%, монтаж балконних огороджень - 100%. Внутрiшнi оздоблювальнi роботи. Влаштування гiпсової штукатурки - 85%, влаштування цементно-пiщаної стяжки в квартирах - 100%. Роботи по влаштуванню iнженерних мереж. Водопостачання - 100%, електропостачання - 100%, кондицiювання, вентиляцiя та опалення - 98%, ливнева каналiзацiя - 100%, монтаж лiфтового обладнання - 100%, монтаж слабострумових мереж - 90%, монтаж смiттєпроводу з прочисткою - 100%, влаштування оздоблювання фасаду (утеплення +штукатурка) - 100%.


 

 


ProEmitent.INFO