Товариство з обмеженою відповідальністю "Руна"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Фінансовий звіт за 2012 рік


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

 

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РУНА"

за ЄДРПОУ

32078167

Територія

 

за КОАТУУ

0111900000

Організаційно-правова форма господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю

за КОПФГ

240

Орган державного управління

 

за КОДУ

07774

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

41.10

Середня кількість працівників

3

 

Одиниця виміру: тис.грн.

 

Адреса

Автономна Республiка Крим 98600 м. Ялта вул. Руданського, буд.8, лiтера Б

 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

 

Форма № 1-м

Баланс на 31.12.2012 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

0

0.0

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

78.9

42.1

- первісна вартість

031

205.3

199.8

- знос

032

( 126.4 )

( 157.7 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0.0

0.0

- первісна вартість

036

0.0

0.0

- накопичена амортизація

037

( 0.0 )

( 0.0 )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

0.0

0.0

Інші необоротні активи

070

0.0

0.0

Усього за розділом I

080

78.9

42.1

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

271.4

237.4

Поточні біологічні активи

110

0.0

0.0

Готова продукція

130

0.0

0.0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

50.4

50.4

- первісна вартість

161

50.4

50.4

- резерв сумнівних боргів

162

( 0.0 )

( 0.0 )

Дебіторська заборгованість з бюджетом

170

6988.3

1389.8

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

1270.7

5047.0

Поточні фінансові інвестиції

220

0.0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

0.4

2.1

- у тому числі в касі

231

0.0

0.1

- в іноземній валюті

240

0.0

0.0

Інші оборотні активи

250

1039

326.5

Усього за розділом II

260

9620.2

7053.2

III. Витрати майбутніх періодів

270

1.6

1.8

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

45548.5

8330.1

Баланс

280

55249.2

15427.2

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

10762.0

10762.0

Додатковий вкладений капітал

320

2206.6

2206.6

Резервний капітал

340

0.0

0.0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-13195.8

-20526.2

Неоплачений капітал

360

( 0.0 )

( 0.0 )

Усього за розділом I

380

-227.2

-7557.6

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

430

0.0

0.0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

0.0

0.0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

14.7

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

46499.2

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

2570.2

20688

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з бюджетом

550

17.9

5.8

- зі страхування

570

0.0

0.0

- з оплати праці

580

0.0

0.0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

6044.1

1959

Інші поточні зобов'язання

610

104.9

91.6

Усього за розділом IV

620

55251

22744.4

V. Доходи майбутніх періодів

630

225.4

240.4

Баланс

640

55249.2

15427.2

 

Примітки

1.В статтi активу балансу "Основнi засоби" вiдображенi: - Основнi засоби за первiсною вартiстю 184032,05грн. В бухгалтерському облiку використовувався прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. Знос на 30.09.2012 -132745,52 за 4 квартал 2012. - 9201,60. Залишкова вартiсть на 31.12.2012р. 42084,93 - Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи за первiсною вартiстю 13991,51грн. По малоцiнним необоротним активам застосовується 100% знос в першому мiсяцi використання. Знос на 31.12.12. склав 13991,51 грн. - Нематерiальнi активи за первiсною вартiстю 1800,00грн. У бухгалтерському облiку застосовано лiнiйний метод нарахування амортизацiї. Знос на 31.12.2012р. - 1800,00 грн. Залишкова вартiсть на 31.12.2012р. - 0,0 грн. 2. В статтi активу балансу "Виробничi запаси" вiдображена вартiсть придбаних будiвельних та iншiх матерiалiв: Балансова вартiсть по рах. 20 на 30.09.2012.- 435999,05грн. Балансова вартiсть на 31.12.2012р.- 237398,53грн., у т.ч.: - будматерiали на складi – 237299,29грн. - iншi матерiали (бланки суворої звiтностi) -99,24грн. Оцiнка запасiв (будматерiалiв) при вiдпуску у виробництво або другому вибуттi, здiйснюється за методом ФIФО. Будматерiали списувались на будiвництво об'єкту "Адмiралтейський" за адресою: м. Ялта, вул. Руданського, 8 лiтер Б.; 3. В статтi активу балансу "Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" вiдображена чиста реалiзацiйна вартiсть 50429,44грн., яка на 31.12.2012р. складається з поточної заборгованостi : ТОВ "БК Акропiль" (за будматерiали) - 50429,44грн.; 4. В статтi активу балансу "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом" 1389800,86грн. вiдображено: - вiд'ємний показник ПДВ, заявлений по декларацiям 1380009,61грн.; - передплата по ПДВ - 3130,00 грн.; - передплата по податку на прибуток - 6661,25грн.5. В статтi активу балансу "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" 5047136,32грн. вiдображено: ТОВ "Стеклопласт" НПП -167,50 грн. за виготовлення та установку алюмiнiєвих виробiв; ТОВ "ДЖЛ"- 331324,78 грн.за електросилове й слабкострумове встаткування; ЗАТ "ОТИС" - 12,59грн. за монтаж лiфтiв; Кримський ЕТЦ 3825,00грн. - єкспертна оцiнка лiфтiв; "Кримгаз" - 25557,94 грн.-обслуговування газових мереж; "Кодки" 267537,29 грн. розрахунки по претензiям за судовими рiшеннями; "ВАТ ВДЦП - 405,46грн передплата за депозитарнi послуги; ВАТ "Крименерго" СП ЯГЕС 45841,35грн. передплата за електропостачання на будiвництво.; Фiнансова допомога на зворотнiй основi 526500,00грн; "ПП ВКХ ЮБК" - 144,39грн за послуги водопостачання; ТОВ "Провозахистiнвест" - 10100,00грн. консультацiйнi послуги та закриття випуску облiгацiй; "Перспектива" - 180,00 - за веб-сторiнку; "Акрополь" 9420,18грн.- за пiдряднi роботи; ДП Кримський НВЦ стандартизацiї i метрологiї 781,72грн; Новочадовський С.Ю. -57,88грн вiдшкодування витрат за комунальнi послуги; ТОВ «Крим-Дiвелопмент» за проданi векселi- 3825280,24 грн;. В статтi активу балансу Iншi оборотнi активи: ПДВ на рахунках 643,644 - 326504,27 грн. 7. В статтi активу балансу "Витрати майбутнiх перiодiв" вiдображена вартiсть пiдписки на бухгалтерськi профвидання: Залишок на 31.12.2012р. - 1797,60 грн. 8.В статтi активу балансу "Необоротнi активи та групи вибуття" вiдображенi активи по введеному в експлуатацiю житловому будинку, зазначенi дла продажу в сумi 8330123,67грн. 9. В статтi пасиву балансу "Додатковий капiтал" вiдображена вартiсть дооцiнки об'єкту "12-поверховий житловий будинок " в сумi - 2206557,79 грн. 10. В статтi пасиву балансу "Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями " вiдображена заборгованiсть за цiльовими iменними безвiдсотковими облiгацiями в сумi - 0,00 грн. 11. В статтi пасиву балансу "Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" на 31.12.2012р. вiдображена поточна заборгованiсть в сумi 20687954,25 грн., яка складається з: ТОВ "БК Акропiль" - 149295,14грн. за будiвельнi роботи по об'єкту "12-поверховий житловий будинок "; ТОВ "Жилiнвест" - 36193,70 грн. за будiвельнi роботи по об'єкту "12-поверховий житловий будинок "; СМП "Югтепломонтаж" -17095,04грн. за будiвельнi роботи по об'єкту "12-поверховий житловий будинок "; ТОВ "БК Готiка"- 319479,70грн. за системи водопостачання, кондицiонування, посилення конструкцiй по об'єкту "12-поверховий житловий будинок "; ТОВ "Стеклопласт ПКП"- 37183,45 грн. за виготовлення та установку алюмiнiєвих виробiв; Епiцентр К- 207787.22грн- за будiвельнi матерiали; ТОВ "Жилвест" -17200,94грн. за фасаднi роботи; ; НАПКС - 300,00 грн. за дослiдження матерiалiв; ТОВ "Будмаркет" -20000,00 грн. за винос газопроводiв низького тиску на об'єктi "12-поверховий житловий будинок "; ТОВ "Контур" - 2500,00грн. за енергоустаткування; ВАТ "Тактика"- 8673909,73 грн., зобов'язання за цiнними паперами; ТОВ "Фактор Капiтал"- 2665,00грн. за оренду нежитлового примiщення Укртелеком- 105,05грн. за послуги зв' язку; ТОВ "Крим Дивелопмент" -10186289,28грн. за цiннi папери; "Приватбанк" - 17940,00грн. за послуги тендеру; ВАТ "Тактика" - 1000000,00грн. за виданий вексель. 12. В статтi пасиву балансу "Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом" вiдображена поточна заборгованiсть 5773,52грн: за розрахунками за оренду землi та податок на спецводопостачання- 5773,52грн. В статтi пасиву балансу "Зобов'язання, пов'язанi з активами та групами вибуття, утримуванними для продажу " вiдображенi - отриманi аванси на суму 1959025,63 грн. 14. В статтi пасиву балансу "Iншi поточнi зобов'язання" 91615,68грн.: ПДВ по р. 6441 "Податковий кредит по ПДВ" в сумi 91615,68грн.;. 15. В статтi "Доходи майбутнiх перiодiв" - 225417,29грн. пеня за судовими рiшеннями по ТОВ "Кодки" та ТОВ "Крим Дивелопмент" -15031,17грн. передплата за оренду . За результатами Аудиторської перевiрки правильностi складання фiнансової звiтностi в деякi статтi балансу станом на 31.12.2012р. внесенi змiни, а саме:Зменшено статтю «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть» на суму 78560,00 грн – ТОВ «Кодки» перебуває у станi лiквiдацiї та вiднесено на збитки та перенесена до цiєї статтi сума 3825280,24грн.-заборгованiсть за викупленi векселi iз статтi «Поточнi фiнансовi iнвестицiї». Зменшено статтю Виробничi запаси на матерiали, якi згiдно акту iнвентарiзацii вiднесенi на будiвництво на суму 130167,71грн. та вiднесено до статтi "Зобов'язання, пов'язанi з активами та групами вибуття, утримуваними для продажу. Зменшено статтю "Iншi поточнi зобов’язання" на суму 15031,17 грн.- полученi аванси за оренду вiд ТОВ «Крим-Дiвелопмент та вiднесено до « Доходiв майбутнiх перiодiв ". Все це сприяло зменшенню суми балансу активу та пасиву на 78,5 тис. грн. та збiльшенню збиткi на 78,5 тис.грн.

Керівник

Проводiян Людмила Анатолiївна

Головний бухгалтер

Кулешова Тетяна Григорiвна


Форма N 2-м

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

за аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

41650.6

2116.7

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 6941.8 )

( 352.8 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

34708.8

1763.9

Інші операційні доходи

040

997.2

10.2

Інші доходи

050

10360.8

26.2

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

46066.8

1800.3

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

( 42146.5 )

( 1804.3 )

Інші операційні витрати

090

( 872.3 )

( 976.8 )

у тому числі:

091

0.0

0.0

 

092

( 0.0 )

( 0.0 )

Інші витрати

100

( 10378.4 )

( 16.3 )

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

( 53397.2 )

( 2797.4 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)

130

-7300.4

-997.1

Податок на прибуток

140

( 0.0 )

( 0 )

Чистий прибуток (збиток) (130 -140)

150

-7300.4

-997.1

Забезпечення матеріального заохочення

160

0.0

0.0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

0.0

0.0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

0.0

0.0

 

Примітки

ТОВ "Руна" складає фiнансову звiтнiсть суб'єкта малого пiдприємництва згiдно П(С)БО 25.

Керівник

Проводiян Людмила Анатолiївна

Головний бухгалтер

Кулешова Тетяна Григорiвна

 


ProEmitent.INFO