Товариство з обмеженою відповідальністю "Руна"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Річна регулярна інформація  next  Фінансовий звіт за 2011 рік


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

31.12.2011

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РУНА"

за ЄДРПОУ

32078167

Територія

 

за КОАТУУ

0111900000

Організаційно-правова форма господарювання

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

за КОПФГ

240

Орган державного управління

 

за КОДУ

07774

Вид економічної діяльності

Органiзацiя будiвництва обєктiв нерухомостi для продажу чи здавання в оренду

за КВЕД

70.11.0

Одиниця виміру

тис.грн.

Контрольна сума

 

Адреса

98600 м. Ялта вул. Руданського, буд.8, лiтера Б

Середня кількість працівників

3

 

Баланс на 31.12.2011

Форма № 1-м

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

45775.8

0.0

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

114.0

78.9

- первісна вартість

031

204.6

205.3

- знос

032

( 90.6 )

( 126.4 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0.0

0.0

- первісна вартість

036

0.0

0.0

- накопичена амортизація

037

( 0.0 )

( 0.0 )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

0.0

0.0

Інші необоротні активи

070

0.0

0.0

Усього за розділом I

080

45889.8

78.9

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

407.2

271.4

Поточні біологічні активи

110

0.0

0.0

Готова продукція

130

0.0

0.0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

50.4

50.4

- первісна вартість

161

50.4

50.4

- резерв сумнівних боргів

162

( 0.0 )

( 0.0 )

Дебіторська заборгованість з бюджетом

170

7739.8

6988.3

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

299.3

1270.7

Поточні фінансові інвестиції

220

0.0

0.0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

2.6

0.4

- у тому числі в касі

231

0.0

0.0

- в іноземній валюті

240

0.0

0.0

Інші оборотні активи

250

250.1

1039.0

Усього за розділом II

260

8749.4

9620.2

III. Витрати майбутніх періодів

270

0.9

1.6

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0.0

45548.5

Баланс

280

54640.1

55249.2

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

10762.0

10762.0

Додатковий вкладений капітал

320

2206.6

2206.6

Резервний капітал

340

0.0

0.0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-12198.7

-13195.8

Неоплачений капітал

360

( 0.0 )

( 0.0 )

Усього за розділом I

380

769.9

-227.2

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

430

0.0

0.0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

0.0

0.0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0.0

14.7

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

48767.4

46499.2

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

2787.6

2570.2

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з бюджетом

550

22.2

17.9

- зі страхування

570

0.0

0.0

- з оплати праці

580

0.0

0.0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0.0

6044.1

Інші поточні зобов'язання

610

2067.6

104.9

Усього за розділом IV

620

53644.8

55251.0

V. Доходи майбутніх періодів

630

225.4

225.4

Баланс

640

54640.1

55249.2

 

Керівник

Проводiян Людмила Анатолiївна

Головний бухгалтер

Кулешова Тетяна Григорiвна

 

Звіт про фінансові результати за 2011 рік

Форма № 2-м

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

2116.7

230.9

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 352.8 )

( 38.5 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

1763.9

192.4

Інші операційні доходи

040

10.2

0.2

Інші доходи

050

26.2

30.5

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

1800.3

223.1

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

1804.3

151.1

Інші операційні витрати

090

( 976.8 )

( 1396.3 )

у тому числі:

091

0.0

0.0

 

092

( 0.0 )

( 0.0 )

Інші витрати

100

( 16.3 )

( 48.6 )

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

( 2797.4 )

( 1596.0 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)

130

-997.1

-1372.9

Податок на прибуток

140

( 0.0 )

( 52.0 )

Чистий прибуток (збиток) (130 -140)

150

-997.1

-1424.9

Забезпечення матеріального заохочення

160

( 0.0 )

( 0.0 )

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

( 0.0 )

( 0.0 )

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

0.0

0.0

 

Керівник

Проводiян Людмила Анатолiївна

Головний бухгалтер

Кулешова Тетяна Григорiвна

 

ProEmitent.INFO