Товариство з обмеженою відповідальністю "Руна"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Квартальна звітність емітента цінних паперів  next  1 квартал 2014 року


 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Проводiян Людмила Анатолiївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

22.04.2014

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2014 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Руна"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

32078167

4. Місцезнаходження

98600, м. Ялта, вул. Руданського, буд. 8, лiтера Б

5. Міжміський код, телефон та факс

(0654) 26-27-06 (0654) 26-27-06

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

22.04.2014

(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

runa.proemitent.info

в мережі Інтернет

22.04.2014

(адреса сторінки)

(дата)


Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про посадових осіб емітента

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

7. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

 

2) інформація про облігації емітента

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про зобов'язання емітента

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

3) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

9. Інформація про конвертацію цінних паперів

 

10. Інформація про заміну управителя

 

11. Інформація про керуючого іпотекою

 

12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

 

13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

 

14. Інформація про іпотечне покриття:

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

 

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду

 

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

 

16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

X

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

X

19. Примітки:
Не заповненi наступнi вiдомостi: п.2. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi - дiяльнiсть Емiтента не потребує лiцензування; п.3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб – Емiтент не приймав участi в створеннi юридичних осiб. Зважаючи на те, що Емiтент не є акцiонерним товариством, тому вiдсутня iнформацiя за наступними пунктами: п.4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря, п. 7. Вiдомостi про цiннi папери емiтента: 1) iнформацiя про випуски акцiй емiтента. п.7. Вiдомостi про цiннi папери емiтента: 3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - в звiтному перiодi iншi цiннi папери не розмiщувалися; 4) iнформацiя про похiднi цiннi папери - в звiтному перiодi похiднi цiннi папери Емiтентом не випускались; п. 8. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента: 2) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та 3) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутнi, тому що Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть, виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi; п.п.9 – 15. Iнформацiя не наведена з причини вiдсутностi iпотечного покриття; п.17. Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена вiдповiдно за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi - Емiтентом не складається фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Руна"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АОО № 446114

3. Дата проведення державної реєстрації

09.08.2002

4. Територія (область)

Автономна Республіка Крим

5. Статутний капітал (грн)

10762000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб)

6

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

41.10 Органiзацiя будiвництва будiвель, 81.10 Комплексне обслуговування об’єктiв, 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

10. Органи управління підприємства

Вищий орган управлiння - загальнi збори учасникiв Товариства. Виконавчий орган Емiтента - Генеральний директор.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ КБ Приват Банк

2) МФО банку

305290

3) поточний рахунок

26007050011722

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

Вiддiлення №663 АТ "УкрСиббанк"

5) МФО банку

351005

6) поточний рахунок

26005035830302


VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Генеральний директор

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Проводiян Людмила Анатолiївна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 576674 04.04.1997 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

4. Рік народження

1963

5. Освіта

вища

6. Стаж керівної роботи (років)

16

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

З 2006 р. по 2008 р.- ТОВ "Руна", головний фахiвець з цiнних паперiв

8. Опис

Загальний виробничий стаж - 32 роки. З 01.02.2008 р. призначено безстроково на посаду Генерального директора (за основним мiсцем роботи), протокол загальних зборiв учасникiв №14 вiд 31.01.2008 р., наказ №3 вiд 01.02.2008 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.

1. Посада

Головний бухгалтер

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кулешова Тетяна Григорiвна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕТ 015073 10.05.2006 1-м вiддiлом Ялтинського МУ ГУМВС України в Криму

4. Рік народження

1955

5. Освіта

вища

6. Стаж керівної роботи (років)

3

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

З грудня 2008р. по сiчень 2009р. - помiчник керуючого ТОВ "Роял Кава та Чай Україна"

8. Опис

Вiдповiдно до Наказу № 03 вiд 15.06.2009р. Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "РУНА" з 15.06.2009 року призначено (безстроково) на посаду головного бухгалтера Кулешову Тетяну Григорiвну. Кулешова Т.Г. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

30370711

4. Місцезнаходження

01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, 3

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№2002

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

7. Міжміський код та телефон/факс

0442796651 0442791322

8. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю

9. Опис

Центральний депозитарiй дiє з моменту реєстрацiї Правил Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, рiшення вiд 01.10.2013 № 2002. Вiдповiдно до Положення про депозитарну дiяльнiсть, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.10.06 №999, заєрестрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.11.06 за №1238/13112 та внутрiшнiх документiв Депозiтарiю ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає послуги щодо вiдкриття та ведення рахунку в цiнних паперах, обслуговання операцiй щодо розмiщення цiнних паперiв бездокументарної форми iснування та обслуговання операцiй щодо випущенних паперiв.

1. Найменування

Аудиторська фiрма "Ярош"

2. Організаційно-правова форма

Інші організаційно-правові форми

3. Kод за ЄДРПОУ

31095286

4. Місцезнаходження

95053, м. Сiмферополь, вул. Київська, 6/36

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АБ № 000494

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.12.2010

7. Міжміський код та телефон/факс

0652511943 0652248320

8. Вид діяльності

аудиторськi послуги

9. Опис

Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, АБ № 000494, подовжене Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку згiдно з рiшенням № 1896 вiд 10.12.2010р. до 04.11.2015 р.


2. Інформація про облігації емітента

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)

Номінальна вартість (грн.)

Кількість у випуску (штук)

Форма існування та форма випуску

Загальна номінальна вартість (грн.)

Процентна ставка (у відсотках)

Термін виплати процентів

Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.)

Дата погашення облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13.10.2005

260/2/05

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

32.00

860233

Бездокументарні іменні

27527456.00

0.000

проценти не виплачуються

0.00

31.03.2010

Опис

Облiгацiї серiї А.
Мета випуску облiгацiй - фiнансування будiвництва 12-поверхового житлового комплексу по вул. Руданського, 8 у м. Ялта. Облiгацiї у лiстингу не перебували. Розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 27.03.2014 р. за № 85-КФ-С-О скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй серiї А ТОВ "РУНА" та анульовано свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй вiд 13.10.2005 р. № 260/2/05.

11.12.2007

973/2/07

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

32.00

16531

Бездокументарні іменні

528992.00

0.000

проценти не виплачуються

0.00

02.03.2010

Опис

Облiгацiї серiї В.
Мета випуску облiгацiй: фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй, спрямованi на здiйснення фiнансування будiвництва 12-ти поверхового будинку з вбудованими об'єктами обслуговування (магазинами, примiщеннями фiтнесу, закритими парковочними мiсцями для автомобiлiв), вiдкритою стоянкою для автомобiлiв (вiдкритi парковочнi мiсця для автомобiлiв) в м. Ялта по вул. Руданського, 8. Розмiщення облiгацiй вiдкрите (публiчне) здiйснювалось на неорганiзованому ринку. Облiгацiї у лiстингу не перебували. Розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 27.03.2014 р. за № 86-КФ-С-О скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй серiї В ТОВ "РУНА" та анульовано свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй вiд 11.12.2007 р. № 973/2/07.

11.12.2007

974/2/07

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

118.36

178358

Бездокументарні іменні

21110452.88

0.000

проценти не виплачуються

0.00

02.03.2010

Опис

Облiгацiї серiї С.
Мета випуску облiгацiй: фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй, спрямованi на здiйснення фiнансування будiвництва 12-ти поверхового будинку з вбудованими об'єктами обслуговування (магазинами, примiщеннями фiтнесу, закритими парковочними мiсцями для автомобiлiв), вiдкритою стоянкою для автомобiлiв (вiдкритi парковочнi мiсця для автомобiлiв) в м. Ялта по вул. Руданського, 8. Розмiщення облiгацiй вiдкрите (публiчне) здiйснювалось на неорганiзованому ринку. Облiгацiї у лiстингу не перебували. Розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 27.03.2014 р. за № 87-КФ-С-О скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй серiї С ТОВ "РУНА" та анульовано свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй вiд 11.12.2007 р. № 974/2/07.

11.12.2007

975/2/07

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

118.36

21157

Бездокументарні іменні

2504142.52

0.000

проценти не виплачуються

0.00

02.03.2010

Опис

Облiгацiї серiї D.
Мета випуску облiгацiй: фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй, спрямованi на здiйснення фiнансування будiвництва 12-ти поверхового будинку з вбудованими об'єктами обслуговування (магазинами, примiщеннями фiтнесу, закритими парковочними мiсцями для автомобiлiв), вiдкритою стоянкою для автомобiлiв (вiдкритi парковочнi мiсця для автомобiлiв) в м. Ялта по вул. Руданського, 8. Розмiщення облiгацiй вiдкрите (публiчне) здiйснювалось на неорганiзованому ринку. Облiгацiї у лiстингу не перебували. Розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 27.03.2014 р. за № 88-КФ-С-О скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй серiї D ТОВ "РУНА" та анульовано свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй вiд 11.12.2007 р. № 975/2/07.


IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0.000

X

X

Зобов'язання за цінними паперами

X

4000

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

4000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0.000

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

20.2

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.000

X

X

Інші зобов'язання

X

5769.9

X

X

Усього зобов'язань

X

9790.1

X

X

Опис:

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi – 5560,4тис.грн., заборгованiсть за векселем-4000,0 тис.грн.; поточнi зобов’язання за розрахунками: з бюджетом –12,2 тис.грн., за розрахунками з оплати працi -8,0 тис.грн., iншi поточнi зобов’язання -209,5 тис.грн.


Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

Станом на 31.03.2014 р. Конструктив будiвлi. Роботи по зведенню внутрiшнiх та зовнiшнiх пiнобетонних стiн - 100%, роботи по влаштуванню цегляної кладки вентиляцiйних шахт и перегородок -100%, роботи по заповненню вiконних прорiзiв - 100%, влаштування покрiвель - 100%, влаштування в'їзду в закритий паркiнг та естакади - 100%, монтаж балконних огороджень - 100%. Внутрiшнi оздоблювальнi роботи. Влаштування гiпсової штукатурки - 100%, влаштування цементно-пiщаної стяжки в квартирах - 100%. Роботи по влаштуванню iнженерних мереж. Водопостачання - 100%, електропостачання - 100%, кондицiювання, вентиляцiя та опалення - 100%, ливнева каналiзацiя - 100%, монтаж лiфтового обладнання - 100%, монтаж слабострумових мереж - 100%, монтаж смiттєпроводу з прочисткою - 100%, влаштування оздоблювання фасаду (утеплення +штукатурка) - 100%.


ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 04 | 01

Підприємство

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Руна"

за ЄДРПОУ

32078167

Територія

 

за КОАТУУ

0111900000

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

240

Орган державного управління

 

за КОДУ

07774

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

41.10

Середня кількість працівників

 

 

Одиниця виміру: тис.грн.

 

Адреса, телефон

98600 м. Ялта вул. Руданського, буд. 8, лiтера Б

 

 

Форма № 1-м

1. Баланс на 31.03.2014 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

0.0

0.0

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

7.6

1.6

- первісна вартість

031

202.6

192.6

- знос

032

( 195 )

( 191 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0.0

0.0

- первісна вартість

036

0.0

0.0

- накопичена амортизація

037

( 0.0 )

( 0.0 )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

0.0

0.0

Інші необоротні активи

070

0.0

0.0

Усього за розділом I

080

7.6

1.6

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

2.7

2.6

Поточні біологічні активи

110

0.0

0.0

Готова продукція

130

0.0

0.0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

68.5

275

- первісна вартість

161

118.9

325.4

- резерв сумнівних боргів

162

( 50.4 )

( 50.4 )

Дебіторська заборгованість з бюджетом

170

76.0

17.9

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

1398.2

1915.5

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

40.9

102.6

- в іноземній валюті

240

0.0

0.6

Інші оборотні активи

250

326.5

1.5

Усього за розділом II

260

1912.8

2315.1

III. Витрати майбутніх періодів

270

1.8

0.9

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

1752.1

0

Баланс

280

3674.3

2317.6Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

10762

10762

Додатковий вкладений капітал

320

2206.6

2206.6

Резервний капітал

340

0.0

0.0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-21201.4

-20666.5

Неоплачений капітал

360

( 0.0 )

( 0.0 )

Усього за розділом I

380

-8232.8

-7697.9

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

430

0.0

0.0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

0.0

0.0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0.0

0.0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0.0

0.0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

9618.6

9560.4

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з бюджетом

550

5.7

7.4

- зі страхування

570

0.0

4.8

- з оплати праці

580

0.0

8

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

1959.0

0

Інші поточні зобов'язання

610

83.4

209.5

Усього за розділом IV

620

11666.7

9790.1

V. Доходи майбутніх періодів

630

240.4

225.4

Баланс

640

3674.3

2317.6

*3 зядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці

665

0.0

 

Примітки

1.В статтi активу балансу "Основнi засоби" вiдображенi: - Основнi засоби за первiсною вартiстю 184032,05грн. В бухгалтерському облiку використовувався прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. Знос на 31.01.2013 -178753,52грн., за 1 квартал 2014 - 5278,53грн. Залишкова вартiсть на 31.03.2014р.-0,00грн; - Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи за первiсною вартiстю 6797,18грн. (зменшено на суму реалiзацiї- на 9961,00грн.) По малоцiнним необоротним активам застосовувався 100% знос в першому мiсяцi використання, а з 2013 року-прямолiнiйний метод. Зменшено знос на суму реалiзацiї -9961,00грн. Знос на 31.03.14. склав 5183,31 грн. - Нематерiальнi активи за первiсною вартiстю 1800,00грн. У бухгалтерському облiку застосовано лiнiйний метод нарахування амортизацiї. Знос на 31.03.2014р. - 1800,00 грн. Залишкова вартiсть на 31.03.2014р. - 0,0 грн. 2. В статтi активу балансу "Виробничi запаси" вiдображена вартiсть придбаних будiвельних та iншiх матерiалiв-2648,78грн., а саме: Балансова вартiсть по рах. 20 на 31.03.2014р.- 2648,78грн у т.ч.: - будматерiали на складi – 2604,98грн. - iншi матерiали (бланки суворої звiтностi) -43,80грн. Оцiнка запасiв (будматерiалiв) при вiдпуску у виробництво або другому вибуттi, здiйснюється за методом ФIФО. Будматерiали списувались на будiвництво об'єкту "Адмiралтейський" за адресою: м. Ялта, вул. Руданського, 8 лiтер Б.; 3. В статтi активу балансу "Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" вiдображена чиста реалiзацiйна вартiсть 325363,74грн., яка на 31.03.2014р. складається з поточної заборгованостi : ТОВ "БК Акропiль" (за будматерiали) - 50429,44грн., «Фiнансовий капiтал».-274934,30-за нежитловi примiщення. 4. В статтi активу балансу "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом" 17889,23грн. вiдображено: - вiд'ємний показник ПДВ, заявлений по декларацiям 8097,98грн.; - передплата по ПДВ - 3130,00 грн.; - передплата по податку на прибуток - 6661,25грн.5. В статтi активу балансу "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" 1915476.28 вiдображено: ТОВ "ДЖЛ"- 331324,78 грн.за електросилове й слабкострумове встаткування;. ЗАТ "ОТИС" - 12,59грн. за монтаж лiфтiв; "Кримгаз" – 1761,72 грн.-обслуговування газових мереж; "Кодки" 267537,29 грн. розрахунки по претензiям за судовими рiшеннями; ВАТ "Крименерго" СП ЯГЕС -10406,57грн. передплата за електропостачання на будiвництво.; Фiнансова допомога на зворотнiй основi 256750,00грн; ТОВ "Провозахистiнвест" - 10000,00грн. консультацiйнi послуги та закриття випуску облiгацiй; "Акрополь" 9420,18грн.- за пiдряднi роботи; Власники квартир -65654,65грн вiдшкодування витрат за комунальнi послуги; ТОВ «Крим Дiвелопмент» - 294754,39грн. – за векселi; «Нафтогаз України» 12074,75грн-передплата за постачання природного газу; «Нацiональний депозитарiй» -766,38грн. – за депозитарнi послуги; ПАТ «Розрахунковий центр» -561,98грн.-депозитарнi послуги; ПП ВКХ ЮБК -366,00грн.- за пломбування водопостачальних лiчильникiв. ПП Усенко -78460-аванс за пiдряднi роботи; «Приватбуд»-510499,20грн.-за будiвельнi роботи; «Спектр Сервiс»142561,65грн- за будiвельнi роботи; та резерву сумнiвних боргiв у сумi – 50429,44грн. та iншi-1024,00грн. В статтi активу балансу Iншi оборотнi активи: ПДВ на рахунках 643,644 - 1476,97 грн. 7. В статтi активу балансу "Витрати майбутнiх перiодiв" вiдображена вартiсть пiдписки на бухгалтерськi профвидання: Залишок на 31.03.2014р.-898,80 грн.. 8. В статтi пасиву балансу "Додатковий капiтал" вiдображена вартiсть дооцiнки об'єкту "12-поверховий житловий будинок " в сумi - 2206557,79 грн. 9. В статтi пасиву балансу "Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" на 31.03.2014р. вiдображена поточна заборгованiсть в сумi 9560496,31 грн., яка складається з: ТОВ "Жилiнвест" - 36193,70 грн. за будiвельнi роботи; ТОВ "Блед"- 50987,76грн. за освiтлювання будiвлi; ТОВ "Стеклопласт ПКП"- 37183,45 грн. за виготовлення та установку алюмiнiєвих виробiв; ТОВ "Жилвест" -17200,52грн. за фасаднi роботи; НАПКС - 300,00 грн. за дослiдження матерiалiв; ТОВ "Будмаркет" -20000,00 грн. за винос газопроводiв низького тиску на об'єктi "12-поверховий житловий будинок "; ТОВ "Контур" - 2500,00грн. за енергоустаткування; ВАТ "Тактика"-5360130,64 грн., зобов'язання за цiнними паперами; ВАТ "Тактика" - 4000000,00грн. за виданий вексель; «Гарант Сервiс»- 28800,00грн. за охорону; «Альфатер Крим»-1231,04 за вивезення побутових вiдходiв; «Укртелеком» -97,64грн послуги зв’язку.; «Фаетон техно»-1651,64грн. «Аудиторська фiрма Ярош» -2000,00грн. – аудиторськi послуги;та iншi -698,88грн.10.В статтi пасиву балансу "Поточнi зобов'язання за розрахунками»: з бюджетом - вiдображена поточна заборгованiсть 7409,61грн: 5692,48грн - за оренду землi; 1717,13грн.-ПДФО.; -зi страхування -4790,01грн.-єдиний соцiальний податок; -з оплати працi – 7951,46грн.-заробiтна плата за березень 2014р. 11 В статтi пасиву балансу "Iншi поточнi зобов'язання "209479,90грн.: ПДВ по р. 644 "Податковий кредит по ПДВ" в сумi 189940,74грн ;аванси отриманi за комунальнi послуги-19539,16грн.12. В статтi "Доходи майбутнiх перiодiв" 240448,46грн., у т.ч ТОВ "Кодки"- 225417,29грн. пеня за судовими рiшеннями; ТОВ "Крим Дивелопмент" -15031,17грн. передплата за оренду.
За результатами Аудиторської перевiрки правильностi складання фiнансової звiтностi в деякi статтi балансу станом на 31.12.2013р. внесенi змiни, а саме: Зменшено статтю «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть» на суму 78560,00 грн. – ПП Усенко перебуває у станi лiквiдацiї i ранiше ця сума була вже вiднесена на збитки в звiтностi за 2012 рiк. Також на цю ж суму 78560,00грн зменшено статтi "Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: чиста реалiзацiйна вартiсть та резерв сумнiвних боргiв». Помилка за 2012рiк на 100,00грн. виправлена за рахунок прибутку, що зменшило статтю «Нерозподiлений прибуток» на 0,1тис.грн, та збiльшило статтю «Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги» на 0,1тис.грн .Всi цi змiни не не торкнулися суми балансу активу та пасиву.

Керівник

Проводiян Людмила Анатолiївна

Головний бухгалтер

Кулешова Тетяна ГригорiвнаФорма N 2-м

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.03.2014 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

3035.5

18.4

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 505.9 )

( 3.1 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

2529.6

15.3

Інші операційні доходи

040

0

19.8

Інші доходи

050

2.1

0

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

2531.7

35.1

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

( 1752.1 )

( 0 )

Інші операційні витрати

090

( 242 )

( 195.6 )

Вписуваний рядок - у тому числі

091

0

0

Вписуваний рядок

092

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

100

( 2.8 )

( 1.9 )

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

( 1996.9 )

( 197.5 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)

130

534.8

-162.4

Податок на прибуток

140

( 0 )

( 0 )

Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)

150

534.8

-162.4

Забезпечення матеріального заохочення

160

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

0

0

 

Примітки

ТОВ "Руна" складає фiнансову звiтнiсть суб’єкта малого пiдприємництва згiдно П(С)БО 25.

Керівник

Проводiян Людмила Анатолiївна

Головний бухгалтер

Кулешова Тетяна Григорiвна

 

ProEmitent.INFO