Товариство з обмеженою відповідальністю "Руна"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Квартальна звітність емітента цінних паперів  next  3 квартал 2013 року


 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Проводiян Людмила Анатолiївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

18.10.2013

(дата)

 

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2013 року

 

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Руна"

1.2 Організаційно-правова форма емітента

Товариство з обмеженою відповідальністю

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

32078167

1.4 Місцезнаходження емітента

98600, м. Ялта, вул. Руданського, буд. 8, лiтера Б

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

(0654) 26-27-06 (0654) 26-27-06

1.6 Електронна поштова адреса емітента

TOV_Ryna@emitent.net.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

18.10.2013

 

2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці

runa.proemitent.info

в мережі Інтернет

18.10.2013

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Інформація про емітента

X

2. Основні відомості про посадових осіб емітента

X

3. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

4. Відомості про цінні папери емітента

а) інформація про випуски акцій емітента

 

б) інформація про облігації емітента

X

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

г) інформація про похідні цінні папери емітента

 

5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

а) інформація про зобов'язання емітента

X

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

в) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

 

7. Інформація про конвертацію цінних паперів

 

8. Інформація про заміну управителя

 

9. Інформація про керуючого іпотекою

 

10. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

 

11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

 

12. Інформація про іпотечне покриття:

а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

 

б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

в) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду

 

г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

 

14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації"

 

15. Квартальна фінансова звітність емітента

X

16. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)

X

18. Примітки:
1. Емiтент не є акцiонерним товариством, тому iнформацiя про випуски акцiй емiтента вiдсутня. 2. За звiтний перiод Емiтентом не випускалися iншi цiннi папери. 3. За звiтний перiод Емiтентом не видавались похiднi цiннi папери. 4. Зважаючи на те, що Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть, виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, тому iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - вiдсутнi. 5. Випадки участi Емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi. 6. Емiтент не має фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).


3. Інформація про емітента

3.1. Повне найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Руна"

3.2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію

АОО № 446114

3.3. Дата державної реєстрації

09.08.2002

3.4. Територія (область)

Автономна Республіка Крим

3.5. Місцезнаходження

98600, м. Ялта, вул. Руданського, буд. 8, лiтера Б

3.6. Статутний капітал (грн.)

10762000.00

3.7. Відсоток акцій у статуньому капіталі, що належать державі

0.000

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

3.9. Чисельність працівників (чол.)

3

3.10. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

41.10 Органiзацiя будiвництва будiвель, 81.10 Комплексне обслуговування об’єктiв, 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

3.11. Органи управління емітента

Вищий орган управлiння - загальнi збори учасникiв Товариства. Виконавчий орган Емiтента - Генеральний директор.

3.12. Засновники емітента

Солов'янов Михайло Анатолiйович - 25 % статутного капiталу Емiтента; Турчин Олександр Леонiдович - 25 % статутного капiталу Емiтента; Шейхетов Станiслав Маркович - 50 % статутного капiталу Емiтента.


4. Інформація про посадових осіб емітента

4.1. Посада

Генеральний директор

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Проводiян Людмила Анатолiївна

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 576674 04.04.1997 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

4.4. Рік народження

1963

4.5. Освіта

вища

4.6. Стаж керівної роботи (років)

15

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

З 2006 р. по 2008 р.- ТОВ "Руна", головний фахiвець з цiнних паперiв

4.8. Опис

Загальний виробничий стаж - 31 рiк. З 01.02.2008 р. призначено безстроково на посаду Генерального директора (за основним мiсцем роботи), протокол загальних зборiв учасникiв №14 вiд 31.01.2008 р., наказ №3 вiд 01.02.2008 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.

4.1. Посада

Головний бухгалтер

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кулешова Тетяна Григорiвна

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕТ 015073 10.05.2006 1-м вiддiлом Ялтинського МУ ГУМВС України в Криму

4.4. Рік народження

1955

4.5. Освіта

вища

4.6. Стаж керівної роботи (років)

2

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

З грудня 2008р. по сiчень 2009р. - помiчник керуючого ТОВ "Роял Кава та Чай Україна"

4.8. Опис

Вiдповiдно до Наказу № 03 вiд 15.06.2009р. Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "РУНА" з 15.06.2009 року призначено (безстроково) на посаду головного бухгалтера Кулешову Тетяну Григорiвну. Кулешова Т.Г. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.

5. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

5.1. Найменування

Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"

5.2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

5.4. Місцезнаходження

04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 498004

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

5.7. Міжміський код та телефон

0445854240

5.8. Факс

0445854240

5.9. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

5.10. Опис

Лiцензiя на впроваджування Депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв видана Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, термiн дiї до 27.05.2019 року

5.1. Найменування

Аудиторська фiрма "Ярош"

5.2. Організаційно-правова форма

Інші організаційно-правові форми

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

31095286

5.4. Місцезнаходження

95053, м. Сiмферополь, вул. Київська, 6/36

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АБ № 000494

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.12.2010

5.7. Міжміський код та телефон

0652511943

5.8. Факс

0652248320

5.9. Вид діяльності

аудиторськi послуги

5.10. Опис

Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, АБ № 000494, подовжене Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку згiдно з рiшенням № 1896 вiд 10.12.2010р. до 15.12.2013р.


Інформація про облігації емітента

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)

Номінальна вартість (грн.)

Кількість у випуску (штук)

Форма існування та форма випуску

Загальна номінальна вартість (грн.)

Процентна ставка (у відсотках)

Термін виплати процентів

Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.)

Дата погашення облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13.10.2005

260/2/05

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

32.00

860233

Бездокументарні іменні

27527456.00

0.000

проценти не виплачуються

0.00

31.03.2010

Опис

Облiгацiї серiї А (випуск повнiстю розмiщений 27.11.2007 року).
Мета випуску облiгацiй - фiнансування будiвництва 12-поверхового житлового комплексу по вул. Руданського, 8 у м. Ялта. Обiг облiгацiй закiнчився 31.12.2009 р. Розпочата процедура погашення облiгацiй. Дата початку погашення 01.01.2010 р. Дата закiнчення погашення 31.03.2010 р. Облiгацiї у лiстингу не перебувають. Документи на погашення облiгацiй знаходяться на розглядi в НКЦПФР. Станом на 30.09.2013 р. кредитний рейтинг облiгацiй вiдкликаний у зв'язку iз закiнченням термiну погашення облiгацiй.

11.12.2007

973/2/07

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

32.00

16531

Бездокументарні іменні

528992.00

0.000

проценти не виплачуються

0.00

02.03.2010

Опис

Облiгацiї серiї В.
Мета випуску облiгацiй: фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй, спрямованi на здiйснення фiнансування будiвництва 12-ти поверхового будинку з вбудованими об'єктами обслуговування (магазинами, примiщеннями фiтнесу, закритими парковочними мiсцями для автомобiлiв), вiдкритою стоянкою для автомобiлiв (вiдкритi парковочнi мiсця для автомобiлiв) в м. Ялта по вул. Руданського, 8. Розмiщення облiгацiй вiдкрите (публiчне) здiйснюється на неорганiзованому ринку. Обiг облiгацiй закiнчився 01.12.2009 р. Розпочата процедура погашення облiгацiй. Дата початку погашення 02.12.2009 р. Дата закiнчення погашення 02.03.2010 р. Облiгацiї у лiстингу не перебувають. Документи на погашення облiгацiй знаходяться на розглядi в НКЦПФР. Станом на 30.09.2013 р. кредитний рейтинг облiгацiй вiдкликаний у зв'язку iз закiнченням термiну погашення облiгацiй.

11.12.2007

974/2/07

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

118.36

178358

Бездокументарні іменні

21110452.88

0.000

проценти не виплачуються

0.00

02.03.2010

Опис

Облiгацiї серiї С.
Мета випуску облiгацiй: фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй, спрямованi на здiйснення фiнансування будiвництва 12-ти поверхового будинку з вбудованими об'єктами обслуговування (магазинами, примiщеннями фiтнесу, закритими парковочними мiсцями для автомобiлiв), вiдкритою стоянкою для автомобiлiв (вiдкритi парковочнi мiсця для автомобiлiв) в м. Ялта по вул. Руданського, 8. Розмiщення облiгацiй вiдкрите (публiчне) здiйснюється на неорганiзованому ринку. Обiг облiгацiй закiнчився 01.12.2009 р. Розпочата процедура погашення облiгацiй. Дата початку погашення 02.12.2009 р. Дата закiнчення погашення 02.03.2010 р. Облiгацiї у лiстингу не перебувають. Документи на погашення облiгацiй знаходяться на розглядi в НКЦПФР. Станом на 30.09.2013 р. кредитний рейтинг облiгацiй вiдкликаний у зв'язку iз закiнченням термiну погашення облiгацiй.

11.12.2007

975/2/07

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

118.36

21157

Бездокументарні іменні

2504142.52

0.000

проценти не виплачуються

0.00

02.03.2010

Опис

Облiгацiї серiї D.
Мета випуску облiгацiй: фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй, спрямованi на здiйснення фiнансування будiвництва 12-ти поверхового будинку з вбудованими об'єктами обслуговування (магазинами, примiщеннями фiтнесу, закритими парковочними мiсцями для автомобiлiв), вiдкритою стоянкою для автомобiлiв (вiдкритi парковочнi мiсця для автомобiлiв) в м. Ялта по вул. Руданського, 8. Розмiщення облiгацiй вiдкрите (публiчне) здiйснюється на неорганiзованому ринку. Обiг облiгацiй закiнчився 01.12.2009 р. Розпочата процедура погашення облiгацiй. Дата початку погашення 02.12.2009 р. Дата закiнчення погашення 02.03.2010 р. Облiгацiї у лiстингу не перебувають. Документи на погашення облiгацiй знаходяться на розглядi в НКЦПФР. Станом на 30.09.2013 р. кредитний рейтинг облiгацiй вiдкликаний у зв'язку iз закiнченням термiну погашення облiгацiй.


7. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0.000

X

X

Зобов'язання за цінними паперами

X

1000

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

1000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0.000

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

5.7

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.000

X

X

Інші зобов'язання

X

21015.2

X

X

Усього зобов'язань

X

22020.9

X

X

Опис:

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi - 19968,9 тис.грн., заборгованiсть за векселем-1000,00 тис.грн.; поточнi зобов’язання за розрахунками: з бюджетом – 5,7 тис.грн., з оплати працi - -0,5 тис.грн.; зобов’язання, пов’язанi з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу – 1959,0 тис.грн.; iншi поточнi зобов’язання - 87,8 тис.грн.


ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2013 | 10 | 01

Підприємство

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Руна"

за ЄДРПОУ

32078167

Територія

 

за КОАТУУ

0111900000

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

240

Орган державного управління

 

за КОДУ

07774

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

41.10

Середня кількість працівників

3

 

Одиниця виміру: тис.грн.

 

Адреса

98600 м. Ялта вул. Руданського, буд. 8, лiтера Б

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

 

Форма № 1-м

1. Баланс на 30.09.2013 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

0.0

0

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

42.1

14.5

- первісна вартість

031

199.8

199.8

- знос

032

( 157.7 )

(185.3)

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0.0

0

- первісна вартість

036

0.0

0

- накопичена амортизація

037

( 0.0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

0.0

0

Інші необоротні активи

070

0.0

0.0

Усього за розділом I

080

42.1

14.5

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

237.4

27.6

Поточні біологічні активи

110

0.0

0.0

Готова продукція

130

0.0

0.0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

50.4

-28.1

- первісна вартість

161

50.4

50.4

- резерв сумнівних боргів

162

( 0.0 )

(78.5)

Дебіторська заборгованість з бюджетом

170

1389.8

1712.6

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

5047.0

2045.9

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

2.1

9.1

- в іноземній валюті

240

0.0

0.4

Інші оборотні активи

250

326.5

326.5

Усього за розділом II

260

7053.2

4093.6

III. Витрати майбутніх періодів

270

1.8

0.9

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

8330.1

10176.6

Баланс

280

15427.2

14285.6Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

10762.0

10762.0

Додатковий вкладений капітал

320

2206.6

2206.6

Резервний капітал

340

0.0

0.0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-20526.2

-20944.3

Неоплачений капітал

360

( 0.0 )

( 0.0 )

Усього за розділом I

380

-7557.6

-7975.7

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

430

0.0

0.0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

0.0

0.0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0.0

0.0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0.0

0.0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

20688.0

19968.9

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з бюджетом

550

5.8

5.7

- зі страхування

570

0.0

 

- з оплати праці

580

0.0

-0.5

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

1959.0

1959.0

Інші поточні зобов'язання

610

91.6

87.8

Усього за розділом IV

620

22744.4

22020.9

V. Доходи майбутніх періодів

630

240.4

240.4

Баланс

640

15427.2

14285.6

*3 зядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці

665

0.0

 

Примітки

1. В статтi активу балансу "Основнi засоби" вiдображенi: - Основнi засоби за первiсною вартiстю 184032,05грн. В бухгалтерському облiку використовувався прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. Знос на 31.12.2012 -141947,12грн., за 1 квартал 2013. - 9201,60грн., за 2 квартал 2013г.- 9201,60грн., за 3 квартал 2013. - 9201,60грн. Залишкова вартiсть на 30.09.2013р. 14480,13 - Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи за первiсною вартiстю 13991,51грн. По малоцiнним необоротним активам застосовується 100% знос в першому мiсяцi використання. Знос на 30.09.13. склав 13991,51 грн. - Нематерiальнi активи за первiсною вартiстю 1800,00грн. У бухгалтерському облiку застосовано лiнiйний метод нарахування амортизацiї. Знос на 30.09.2013р. - 1800,00 грн. Залишкова вартiсть на 30.06.2013р. - 0,0 грн. 2. В статтi активу балансу "Виробничi запаси" вiдображена вартiсть придбаних будiвельних та iншiх матерiалiв-24971,62грн., а саме: Балансова вартiсть по рах. 20 на 30.09.2013р.- 24971,62грн., у т.ч.: - будматерiали на складi – 24874,66грн. - iншi матерiали (бланки суворої звiтностi) -96,96грн. Оцiнка запасiв (будматерiалiв) при вiдпуску у виробництво або другому вибуттi, здiйснюється за методом ФIФО. Будматерiали списувались на будiвництво об'єкту "Адмiралтейський" за адресою: м. Ялта, вул. Руданського, 8 лiтер Б.; 3. В статтi активу балансу "Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" вiдображена чиста реалiзацiйна вартiсть - -28030,56грн., яка на 30.09.2013р. складається з поточної заборгованостi : ТОВ "БК Акропiль" (за будматерiали) - 50429,44грн. та резерву сумнiвних боргiв у сумi – 78460,00грн. 4. В статтi активу балансу "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом" 1712630,26грн. вiдображено: - вiд'ємний показник ПДВ, заявлений по декларацiям 1702839,01грн.; - передплата по ПДВ - 3130,00 грн.; - передплата по податку на прибуток - 6661,25грн.5. В статтi активу балансу "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" 2045883,64грн. вiдображено: ТОВ "ДЖЛ"- 331324,78 грн.за електросилове й слабкострумове встаткування;.  ЗАТ "ОТИС" - 12,59грн. за монтаж лiфтiв; "Кримгаз" – 744,74 грн.-обслуговування газових мереж; "Кодки" 267537,29 грн. розрахунки по претензiям за судовими рiшеннями; ВАТ "Крименерго" СП ЯГЕС -39681,00грн. передплата за електропостачання на будiвництво.; Фiнансова допомога на зворотнiй основi 473500,00грн; ТОВ "Провозахистiнвест" - 10000,00грн. консультацiйнi послуги та закриття випуску облiгацiй;  "Акрополь" 9420,18грн.- за пiдряднi роботи; Власники квартир -388,90грн вiдшкодування витрат за комунальнi послуги; ТОВ «Крим Дiвелопмент» - 868263,20грн. – за векселi; СПД Веремчук М.А.-10000,00грн за юридичнi послуги; ТОВ «Ліфтбудсервіс» 345,60грн.  «Нафтогаз України» 10371,48грн-за постачання природного газу; «Національний депозитарій» -687,94грн. – за депозитарні послуги; ПАТ «Розрахунковий центр» -561,98грн.-депозитарні послуги; «Приватбанк» - послуги тендеру – 6900,00грн.; Нескей О.В. 12650,00грн –клирінгові послуги; ПП ВКХ ЮБК -186,55грн.- за водопостачання та водовідведення.; «Альтфатер-Крим» 3320,00- за сміттєвий бак; В статтi активу балансу Iншi оборотнi активи: ПДВ на рахунках 643,644 - 326539,09 грн. 7. В статтi активу балансу "Витрати майбутнiх перiодiв" вiдображена вартiсть пiдписки на бухгалтерськi профвидання: Залишок на 30.09.2013р. - 898,80 грн. 8.В статтi активу балансу "Необоротнi активи та групи вибуття" вiдображенi активи по введеному в експлуатацiю житловому будинку, зазначенi дла продажу в сумi 1301677,66грн. 9. В статтi пасиву балансу "Додатковий капiтал" вiдображена вартiсть дооцiнки об'єкту "12-поверховий житловий будинок " в сумi - 2206557,79 грн. 10. В статтi пасиву балансу "Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" на 30.09.2013р. вiдображена поточна заборгованiсть в сумi 19968901,49 грн., яка складається з: ТОВ "БК Акропiль" - 149295,14грн. за будiвельнi роботи по об'єкту "12-поверховий житловий будинок "; ТОВ "Жилiнвест" - 36193,70 грн. за будiвельнi роботи; ТОВ "Блед"- 50987,76грн. за освітлювання будівлі; ТОВ "Стеклопласт ПКП"- 37183,45 грн. за виготовлення та установку алюмiнiєвих виробiв; ТОВ "Жилвест" -17200,52грн. за фасаднi роботи; НАПКС - 300,00 грн. за дослiдження матерiалiв; ТОВ "Будмаркет" -20000,00 грн. за винос газопроводiв низького тиску на об'єктi "12-поверховий житловий будинок "; ТОВ "Контур" - 2500,00грн. за енергоустаткування; ВАТ "Тактика"- 8497391,18 грн., зобов'язання за цiнними паперами; ТОВ "Крим Дивелопмент" -10145789,28грн. за цiннi папери; "Фаетон техно" - 1651,64грн. за послуги пожежного надзору; ВАТ "Тактика" - 1000000,00грн. за виданий вексель; «Гвардіяъ»- 10300,00 за охорону;12. В статтi пасиву балансу "Поточнi зобов'язання за розрахунками»: з бюджетом - вiдображена поточна заборгованiсть 5692,48грн: 5692,48грн - за оренду землi; В статтi пасиву балансу "Зобов'язання, пов'язанi з активами та групами вибуття, утримуванними для продажу " вiдображенi - отриманi аванси на суму 1959025,63 грн. 14. В статтi пасиву балансу "Iншi поточнi зобов'язання "87779,04грн.: ПДВ по р. 644 "Податковий кредит по ПДВ" в сумi 87779,04грн.; 15. В статтi "Доходи майбутнiх перiодiв" 240448,46грн., у т.ч ТОВ "Кодки"- 225417,29грн. пеня за судовими рiшеннями; ТОВ "Крим Дивелопмент" -15031,17грн. передплата за оренду. За результатами Аудиторської перевiрки правильностi складання фiнансової звiтностi в деякi статтi балансу станом на 31.12.2012р. внесенi змiни, а саме: Зменшено статтю «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть» на суму 78560,00 грн. – ПП Усенко перебуває у станi лiквiдацiї та вiднесено на збитки та перенесена до цiєї статтi сума 3825280,24грн.-заборгованiсть за викупленi векселi iз статтi «Поточнi фiнансовi iнвестицiї». Зменшено статтю Виробничi запаси на матерiали, якi згiдно акту iнвентарiзацii вiднесенi на будiвництво на суму 130167,71грн. та вiднесено до статтi "Зобов'язання, пов'язанi з активами та групами вибуття, утримуваними для продажу. Зменшено статтю "Iншi поточнi зобов’язання" на суму 15031,17 грн.- полученi аванси за оренду вiд ТОВ «Крим-Дiвелопмент та вiднесено до "Доходiв майбутнiх перiодiв ". Все це сприяло зменшенню суми балансу активу та пасиву на 78,5 тис. грн. та збiльшенню збиткiв на 78,5 тис.грн.

Керівник

Проводiян Людмила Анатолiївна

Головний бухгалтер

Кулешова Тетяна ГригорiвнаФорма N 2-м

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 30.09.2013 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

 

37.8

 

41649.9

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

(6.3)

(6941.6)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

31.5

34708.3

Інші операційні доходи

040

19.8

-

Інші доходи

050

-

10360.8

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

51.3

45069.1

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

( )

(42146.5)

Інші операційні витрати

090

(456.3)

(608.1)

Вписуваний рядок - у тому числі

091

 

 

Вписуваний рядок

092

( )

( )

Інші витрати

100

(13.1)

(10376.7)

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

(469.4)

(53131.3)

Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)

130

-418.1

-8062.2

Податок на прибуток

140

( )

( )

Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)

150

-418.1

-8062.2

Забезпечення матеріального заохочення

160

0.0

0.0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

0.0

0.0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

0.0

0.0

 

Примітки

ТОВ "Руна" складає фiнансову звiтнiсть суб’єкта малого пiдприємництва згiдно П(С)БО 25.

Керівник

Проводiян Людмила Анатолiївна

Головний бухгалтер

Кулешова Тетяна Григорiвна


Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомості)

Станом на 30.09.2013 р. Конструктив будiвлi. Роботи по зведенню внутрiшнiх та зовнiшнiх пiнобетонних стiн - 100%, роботи по влаштуванню цегляної кладки вентиляцiйних шахт и перегородок -100%, роботи по заповненню вiконних прорiзiв - 100%, влаштування покрiвель - 100%, влаштування в'їзду в закритий паркiнг та естакади - 100%, монтаж балконних огороджень - 100%. Внутрiшнi оздоблювальнi роботи. Влаштування гiпсової штукатурки - 100%, влаштування цементно-пiщаної стяжки в квартирах - 100%. Роботи по влаштуванню iнженерних мереж. Водопостачання - 100%, електропостачання - 100%, кондицiювання, вентиляцiя та опалення - 100%, ливнева каналiзацiя - 100%, монтаж лiфтового обладнання - 100%, монтаж слабострумових мереж - 100%, монтаж смiттєпроводу з прочисткою - 100%, влаштування оздоблювання фасаду (утеплення +штукатурка) - 100%.

 

 
 

ProEmitent.INFO