Товариство з обмеженою відповідальністю "Руна"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Квартальна звітність емітента цінних паперів  next  4 квартал 2012 року


 Квартальна інформація емітента цінних паперів

за 4 квартал 2012 року

 

1. Загальні відомості

 

1.1. Повне найменування емітента

            Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Руна"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

            Товариство з обмеженою відповідальністю

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

            32078167

1.4. Місцезнаходження емітента

            98600 м. Ялта, вул. Руданського, буд. 8, лiтер Б

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

            (0654) 26-27-06, (0654) 26-27-06

1.6. Електронна поштова адреса емітента

            TOV_Ryna@emitent.net.ua

 

 

2.Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

 

2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.02.2013

 

(дата)

2.2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

runa.proemitent.info

в мережі Інтернет

19.02.2013

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

1. Інформація про емітента

X

2. Інформація про посадових осіб емітента

X

3. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

4. Відомості про цінні папери емітента:

 

    а) інформація про випуски акцій емітента

 

    б) інформація про облігації емітента

X

    в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

    г) інформація про похідні цінні папери емітента

 

5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

 

    а) інформація про зобов'язання емітента

X

    б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

    в) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

 

7. Інформація про конвертацію цінних паперів

 

8. Інформація про заміну управителя

 

9. Інформація про керуючого іпотекою

 

10. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

 

11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

 

12. Інформація про іпотечне покриття:

 

    а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

 

    б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

    в) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду

 

    г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

 

14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації"

 

15. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

X

16. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

X

18. Примітки:

1. Емiтент не є акцiонерним товариством, тому iнформацiя про випуски акцiй емiтента вiдсутня. 2. За звiтний перiод Емiтентом не випускалися iншi цiннi папери. 3. За звiтний перiод Емiтентом не видавались похiднi цiннi папери. 4. Зважаючи на те, що Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть, виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, тому iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - вiдсутнi. 5. Випадки участi Емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi. 6. Емiтент не має фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).


3. Інформація про емітента

3.1. Повне найменування

            Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Руна"

3.2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію

            АОО № 446114

3.3. Дата державної реєстрації

            09.08.2002

3.4. Територія (область)

            Автономна Республіка Крим

3.5. Місцезнаходження

            98600 м. Ялта, вул. Руданського, буд. 8, лiтер Б

3.6. Статутний капітал (грн.)

            10762000

3.7. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            0

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

            0

3.9. Чисельність працівників (чол.)

            3

3.10. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            41.10 - Органiзацiя будiвництва будiвель

            81.10 - Комплексне обслуговування об'єктiв

            68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

3.11. Органи управління підприємства

            Вищий орган управлiння - загальнi збори учасникiв Товариства. Виконавчий орган Емiтента - Генеральний директор.

3.12. Засновники емітента

            Солов'янов Михайло Анатолiйович - 25 % статутного капiталу Емiтента; Турчин Олександр Леонiдович - 25 % статутного капiталу Емiтента; Шейхетов Станiслав Маркович - 50 % статутного капiталу Емiтента.

 

 

4. Інформація про посадових осіб емітента

4.1. Посада

            Генеральний директор

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Проводiян Людмила Анатолiївна

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            АЕ 576674 04.04.1997 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

4.4. Рік народження

            1963

4.5. Освіта

            вища

4.6. Стаж керівної роботи (років)

            15

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            З 2006 р. по 2008 р.- ТОВ "Руна", головний фахiвець з цiнних паперiв

4.8. Опис

            Загальний виробничий стаж - 31 рiк. З 01.02.2008 р. призначено безстроково на посаду Генерального директора (за основним мiсцем роботи), протокол загальних зборiв учасникiв №14 вiд 31.01.2008 р., наказ №3 вiд 01.02.2008 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.

 

 

4.1. Посада

            Головний бухгалтер

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Кулешова Тетяна Григорiвна

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            ЕТ 015073 10.05.2006 1-м вiддiлом Ялтинського МУ ГУМВС України в Криму

4.4. Рік народження

            1955

4.5. Освіта

            вища

4.6. Стаж керівної роботи (років)

            2

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            З грудня 2008р. по сiчень 2009р. - помiчник керуючого ТОВ "Роял Кава та Чай Україна"

4.8. Опис

            Вiдповiдно до Наказу № 03 вiд 15.06.2009р. Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "РУНА" з 15.06.2009 року призначено (безстроково) на посаду головного бухгалтера Кулешову Тетяну Григорiвну. Кулешова Т.Г. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.

 

 

 

5. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

5.1. Найменування

            Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"

5.2. Організаційно-правова форма

            Акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

            35917889

5.4. Місцезнаходження

            04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

            АВ № 498004

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

            19.11.2009

5.7. Міжміський код та телефон

            0445854240

5.8. Факс

            0445854240

5.9. Вид діяльності

            Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

5.10. Опис

            Лiцензiя на впроваджування Депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв видана Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, термiн дiї до 27.05.2019 року

 

 

5.1. Найменування

            Аудиторська фiрма "Ярош"

5.2. Організаційно-правова форма

            Інші організаційно-правові форми

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

            31095286

5.4. Місцезнаходження

            95053, м. Сiмферополь, вул. Київська, 6/36

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

            АБ № 000494

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

            10.12.2010

5.7. Міжміський код та телефон

            0652511943

5.8. Факс

            0652248320

5.9. Вид діяльності

            аудиторськi послуги

5.10. Опис

            Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, АБ № 000494, подовжене Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку згiдно з рiшенням № 1896 вiд 10.12.2010р. до 15.12.2013р.

 

 


6. Відомості про цінні папери емітента

 

6.2. Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)

Номінальна вартість (грн.)

Кількість у випуску (штук)

Форма існування та форма випуску

Загальна номінальна вартість (грн.)

Процентна ставка (у відсотках)

Термін виплати процентів

Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.)

Дата погашення облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13.10.2005

260/2/05

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

32

860233

Бездокументарні іменні

27527456

0

проценти не виплачуються

0

31.03.2010

Опис

Облiгацiї серiї А (випуск повнiстю розмiщений 27.11.2007 року). Мета випуску облiгацiй - фiнансування будiвництва 12-поверхового житлового комплексу по вул. Руданського, 8 у м. Ялта. Обiг облiгацiй закiнчився 31.12.2009 р. Розпочата процедура погашення облiгацiй. Дата початку погашення 01.01.2010 р. Дата закiнчення погашення 31.03.2010 р. Облiгацiї у лiстингу не перебувають. Документи на погашення облiгацiй знаходяться на розглядi в НКЦПФР. Станом на 31.12.2012 р. кредитний рейтинг облiгацiй вiдкликаний у зв'язку iз закiнченням термiну погашення облiгацiй.

11.12.2007

973/2/07

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

32

16531

Бездокументарні іменні

528992

0

проценти не виплачуються

0

02.03.2010

Опис

Облiгацiї серiї В. Мета випуску облiгацiй: фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй, спрямованi на здiйснення фiнансування будiвництва 12-ти поверхового будинку з вбудованими об'єктами обслуговування (магазинами, примiщеннями фiтнесу, закритими парковочними мiсцями для автомобiлiв), вiдкритою стоянкою для автомобiлiв (вiдкритi парковочнi мiсця для автомобiлiв) в м. Ялта по вул. Руданського, 8. Розмiщення облiгацiй вiдкрите (публiчне) здiйснюється на неорганiзованому ринку. Обiг облiгацiй закiнчився 01.12.2009 р. Розпочата процедура погашення облiгацiй. Дата початку погашення 02.12.2009 р. Дата закiнчення погашення 02.03.2010 р. Облiгацiї у лiстингу не перебувають. Документи на погашення облiгацiй знаходяться на розглядi в НКЦПФР. Станом на 31.12.2012 р. кредитний рейтинг облiгацiй вiдкликаний у зв'язку iз закiнченням термiну погашення облiгацiй.

11.12.2007

974/2/07

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

118,36

178358

Бездокументарні іменні

21110452,88

0

проценти не виплачуються

0

02.03.2010

Опис

Облiгацiї серiї С. Мета випуску облiгацiй: фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй, спрямованi на здiйснення фiнансування будiвництва 12-ти поверхового будинку з вбудованими об'єктами обслуговування (магазинами, примiщеннями фiтнесу, закритими парковочними мiсцями для автомобiлiв), вiдкритою стоянкою для автомобiлiв (вiдкритi парковочнi мiсця для автомобiлiв) в м. Ялта по вул. Руданського, 8. Розмiщення облiгацiй вiдкрите (публiчне) здiйснюється на неорганiзованому ринку. Обiг облiгацiй закiнчився 01.12.2009 р. Розпочата процедура погашення облiгацiй. Дата початку погашення 02.12.2009 р. Дата закiнчення погашення 02.03.2010 р. Облiгацiї у лiстингу не перебувають. Документи на погашення облiгацiй знаходяться на розглядi в НКЦПФР. Станом на 31.12.2012 р. кредитний рейтинг облiгацiй вiдкликаний у зв'язку iз закiнченням термiну погашення облiгацiй.

11.12.2007

975/2/07

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

118,36

21157

Бездокументарні іменні

2504142,52

0

проценти не виплачуються

0

02.03.2010

Опис

Облiгацiї серiї D. Мета випуску облiгацiй: фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй, спрямованi на здiйснення фiнансування будiвництва 12-ти поверхового будинку з вбудованими об'єктами обслуговування (магазинами, примiщеннями фiтнесу, закритими парковочними мiсцями для автомобiлiв), вiдкритою стоянкою для автомобiлiв (вiдкритi парковочнi мiсця для автомобiлiв) в м. Ялта по вул. Руданського, 8. Розмiщення облiгацiй вiдкрите (публiчне) здiйснюється на неорганiзованому ринку. Обiг облiгацiй закiнчився 01.12.2009 р. Розпочата процедура погашення облiгацiй. Дата початку погашення 02.12.2009 р. Дата закiнчення погашення 02.03.2010 р. Облiгацiї у лiстингу не перебувають. Документи на погашення облiгацiй знаходяться на розглядi в НКЦПФР. Станом на 31.12.2012 р. кредитний рейтинг облiгацiй вiдкликаний у зв'язку iз закiнченням термiну погашення облiгацiй.

 


7. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

 

7.1. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток від користування коштами (% річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

1000

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

1000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

5,8

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

21753,6

X

X

Усього зобов'язань

X

22759,4

X

X

Опис

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi -19688,0тис.грн., заборгованiсть за векселем -1000,00тис.грн., поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом- 5,8тис. грн., зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу - 1959,0тис.грн., iншi поточнi зобов'язання в сумi- 106,6тис.грн.

 


 

КОДИ

 

Дата

01.01.2013

Підприємство

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Руна"

за ЄДРПОУ

32078167

Територія

Автономна республіка Крим, м.Ялта

за КОАТУУ

0111900000

Організаційно-правова форма господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю

за КОПФГ

240

Орган державного управління

 

за КОДУ

07774

Вид економічної діяльності

Організація будівництва будівель

за КВЕД

41.10

Середня кількість працівників

3

 

Одиниця виміру

тис.грн.

 

Адреса

98600 м. Ялта, вул. Руданського, буд. 8, лiтер Б

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

Баланс

на 31.12.2012 p.

Форма №1-м

 

Код за ДКУД

1801006

 

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

020

0

0

Основні засоби:

 

 

 

    залишкова вартість

030

78,9

42,1

    первісна вартість

031

205,3

199,8

    знос

032

( 126,4 )

( 157,7 )

Довгострокові біологічні активи:

 

 

 

    справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

    первісна вартість

036

0

0

    накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

78,9

42,1

II. Оборотні активи

 

 

 

Виробничі запаси

100

271,4

367,6

Поточні біологічні активи

110

0

0

Готова продукція

130

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

    чиста реалізаційна вартість

160

50,4

50,4

    первісна вартість

161

50,4

50,4

    резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом

170

6988,3

1389,8

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

1270,7

1300,3

Поточні фінансові інвестиції

220

0

3825,3

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

    в національній валюті

230

0,4

2,1

    у тому числі в касі

231

0

0

    в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

1039

326,5

Усього за розділом II

260

9620,2

7262

III. Витрати майбутніх періодів

270

1,6

1,8

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

45548,5

8199,8

Баланс

280

55249,2

15505,7

           

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

10762

10762

Додатковий капітал

320

2206,6

2206,6

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-13195,8

-20447,7

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

380

-227,2

-7479,1

II. Забезпечення наступних виплат і цільове фінансування

430

0

0

III. Довгострокові зобов'язання

480

0

0

IV. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

14,7

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

46499,2

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

2570,2

20688

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

    з бюджетом

550

17,9

5,8

    зі страхування

570

0

0

    з оплати праці*

580

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

6044,1

1959

Інші поточні зобов'язання

610

104,9

106,6

Усього за розділом IV

620

55251

22759,4

V. Доходи майбутніх періодів

630

225,4

225,4

Баланс

640

55249,2

15505,7

* З рядка 580 графа 4  Прострочені зобов'язання з оплати праці (665)                      0

Примітки: 1.В статтi активу балансу "Основнi засоби" вiдображенi: - Основнi засоби за первiсною вартiстю 184032,05грн. В бухгалтерському облiку використовувався прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. Знос на 30.09.2012 -132745,52 за 4 квартал 2012. - 9201,60. Залишкова вартiсть на 31.12.2012р. 42084,93 - Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи за первiсною вартiстю 13991,51грн. По малоцiнним необоротним активам застосовується 100% знос в першому мiсяцi використання. Знос на 31.12.12. склав 13991,51 грн. - Нематерiальнi активи за первiсною вартiстю 1800,00грн. У бухгалтерському облiку застосовано лiнiйний метод нарахування амортизацiї. Знос на 31.12.2012р. - 1800,00 грн. Залишкова вартiсть на 31.12.2012р. - 0,0 грн. 2. В статтi активу балансу "Виробничi запаси" вiдображена вартiсть придбаних будiвельних та iншiх матерiалiв: Балансова вартiсть по рах. 20 на 30.09.2012.- 435999,05грн. Балансова вартiсть на 31.12.2012р.- 367566,24грн., у т.ч.: - будматерiали на складi - 367467,00грн. - iншi матерiали (бланки суворої звiтностi) -99,24грн. Оцiнка запасiв (будматерiалiв) при вiдпуску у виробництво або другому вибуттi, здiйснюється за методом ФIФО. Будматерiали списувались на будiвництво об'єкту "Адмiралтейський" за адресою: м. Ялта, вул. Руданського, 8 лiтер Б.; 3. В статтi активу балансу "Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" вiдображена чиста реалiзацiйна вартiсть 50429,44грн., яка на 31.12.2012р. складається з поточної заборгованостi : ТОВ "БК Акропiль" (за будматерiали) - 50429,44грн.; 4. В статтi активу балансу "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом" 1389800,86грн. вiдображено: - вiд'ємний показник ПДВ, заявлений по декларацiям 1380009,61грн.; - передплата по ПДВ - 3130,00 грн.; - передплата по податку на прибуток - 6661,25грн.5. В статтi активу балансу "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" 1300316,08грн. вiдображено: ТОВ "Стеклопласт" НПП -167,50 грн. за виготовлення та установку алюмiнiєвих виробiв; ТОВ "ДЖЛ"- 331324,78 грн.за електросилове й слабкострумове встаткування; ПП Усенко - 78460,00 грн. за гiдроiзоляцiю паркiнгiв; ЗАТ "ОТИС" - 12,59грн. за монтаж лiфтiв; Кримський ЕТЦ 3825,00грн. - єкспертна оцiнка лiфтiв; "Кримгаз" - 25557,94 грн.-обслуговування газових мереж; "Кодки" 267537,29 грн. розрахунки по претензiям за судовими рiшеннями; "ВАТ ВДЦП - 405,46грн передплата за депозитарнi послуги; ВАТ "Крименерго" СП ЯГЕС 45841,35грн. передплата за електропостачання на будiвництво.; Фiнансова допомога на зворотнiй основi 526500,00грн; "ПП ВКХ ЮБК" - 144,39грн за послуги водопостачання; ТОВ "Провозахистiнвест" - 10100,00грн. консультацiйнi послуги та закриття випуску облiгацiй; "Перспектива" - 180,00 - за веб-сторiнку; "Акрополь" 9420,18грн.- за пiдряднi роботи; ДП Кримський НВЦ стандартизацiї i метрологiї 781,72грн; Новочадовський С.Ю. -57,88грн возмещение затрат за комунальнiе услуги; В статтi активу балансу Поточнi фiнансовi iнвестицiї" вiдображенi викупленi векселi на суму 3825280,24 грн;. В статтi активу балансу Iншi оборотнi активи: ПДВ на рахунках 643,644 - 326504,27 грн. 7. В статтi активу балансу "Витрати майбутнiх перiодiв" вiдображена вартiсть пiдписки на бухгалтерськi профвидання: Залишок на 31.12.2012р. - 1797,60 грн. 8.В статтi активу балансу "Необоротнi активи та групи вибуття" вiдображенi активи по введеному в експлуатацiю житловому будинку, зазначенi дла продажу в сумi 8199855,96грн. 9. В статтi пасиву балансу "Додатковий капiтал" вiдображена вартiсть дооцiнки об'єкту "12-поверховий житловий будинок " в сумi - 2206557,79 грн. 10. В статтi пасиву балансу "Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями " вiдображена заборгованiсть за цiльовими iменними безвiдсотковими облiгацiями в сумi - 0,00 грн. 11. В статтi пасиву балансу "Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" на 31.12.2012р. вiдображена поточна заборгованiсть в сумi 20687954,25 грн., яка складається з: ТОВ "БК Акропiль" - 149295,14грн. за будiвельнi роботи по об'єкту "12-поверховий житловий будинок "; ТОВ "Жилiнвест" - 36193,70 грн. за будiвельнi роботи по об'єкту "12-поверховий житловий будинок "; СМП "Югтепломонтаж" -17095,04грн. за будiвельнi роботи по об'єкту "12-поверховий житловий будинок "; ТОВ "БК Готiка"- 319479,70грн. за системи водопостачання, кондицiонування, посилення конструкцiй по об'єкту "12-поверховий житловий будинок "; ТОВ "Стеклопласт ПКП"- 37183,45 грн. за виготовлення та установку алюмiнiєвих виробiв; Епiцентр К- 207787.22грн- за будiвельнi матерiали; ТОВ "Жилвест" -17200,94грн. за фасаднi роботи; ; НАПКС - 300,00 грн. за дослiдження матерiалiв; ТОВ "Будмаркет" -20000,00 грн. за винос газопроводiв низького тиску на об'єктi "12-поверховий житловий будинок "; ТОВ "Контур" - 2500,00грн. за енергоустаткування; ВАТ "Тактика"- 8673909,73 грн., зобов'язання за цiнними паперами; ТОВ "Фактор Капiтал"- 2665,00грн. за оренду нежитлового примiщення Укртелеком- 105,05грн. за послуги зв' язку; ТОВ "Крим Дивелопмент" -10186289,28грн. за цiннi папери; "Приватбанк" - 17940,00грн. за послуги тендеру; ВАТ "Тактика" - 1000000,00грн. за виданий вексель. 12. В статтi пасиву балансу "Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом" вiдображена поточна заборгованiсть 5773,52грн: за розрахунками за оренду землi та податок на спецводопостачання- 5773,52грн. В статтi пасиву балансу "Зобов'язання, пов'язанi з активами та групами вибуття, утримуванними для продажу " вiдображенi - отриманi аванси на суму 1959025,63 грн. 14. В статтi пасиву балансу "Iншi поточнi зобов'язання "127118,19грн.: ПДВ по р. 6441 "Податковий кредит по ПДВ" в сумi 112087,02грн.; ТОВ "Крим Дивелопмент" -15031,17грн. передплата за оренду. 15. В статтi "Доходи майбутнiх перiодiв" - 225417,29грн. пеня за судовими рiшеннями по ТОВ "Кодки". За результатами Аудиторської перевiрки правильностi складання фiнансової звiтностi в деякi статтi балансу станом на 01.01.2012р. внесенi змiни, а саме: суму в статтi балансу "Незавершене будiвництво" зменшено на 45548,5 тис. грн. у зв'язку з введенням до експлуатацiї житлового будинку. Ця сума перенесена в роздiл активу балансу "Необоротнi активи та групи вибуття". Також збiльшено статтю "Грошовi кошти в нацiональнiй валютi" на 14,8 тис. грн. на суму щоденного лiмiту кредиту банку, та перенесено до статтi пасиву балансу "Короткостроковi кредити банку" . Зменшено статтю "Iншi поточнi зобов?язання" на суму 6778,5 тис. грн., яку на заборгованiсть за послуги в сумi 734,5 грн. перенесено до статтi "Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги", а суму передплати за житло - 6044,1 тис. грн. перенесено до статтi "Зобов'язання, пов'язанi з активами та групами вибуття, утримуваними для продажу". Все це сприяло збiльшенню суми балансу активу та пасиву на 14,8 тис. грн.

 

Керівник                                             Проводiян Людмила Анатолiївна

 

Головний бухгалтер                            Кулешова Тетяна Григорiвна


ProEmitent.INFO