Товариство з обмеженою відповідальністю "Руна"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Квартальна звітність емітента цінних паперів  next  2 квартал 2012 року


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

30.06.2012

Підприємство

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Руна"

за ЄДРПОУ

32078167

Територія

 

за КОАТУУ

0111900000

Організаційно-правова форма господарювання

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

за КОПФГ

240

Орган державного управління

 

за КОДУ

07774

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

70.11.0

Одиниця виміру

тис.грн.

Контрольна сума

 

Адреса

98600 м. Ялта вул. Руданського, буд. 8, лiтера Б

Середня кількість працівників

3

 

Баланс на 30.06.2012

Форма № 1-м

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

0.0

0.0

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

78.9

60.5

- первісна вартість

031

205.3

199.8

- знос

032

( 126.4 )

( 139.3 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0.0

0.0

- первісна вартість

036

0.0

0.0

- накопичена амортизація

037

( 0.0 )

( 0.0 )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

0.0

0.0

Інші необоротні активи

070

0.0

0.0

Усього за розділом I

080

78.9

60.5

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

271.4

259.0

Поточні біологічні активи

110

0.0

0.0

Готова продукція

130

0.0

0.0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

50.4

50.4

- первісна вартість

161

50.4

50.4

- резерв сумнівних боргів

162

( 0.0 )

( 0.0 )

Дебіторська заборгованість з бюджетом

170

6988.3

2884.3

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

1270.7

1303.7

Поточні фінансові інвестиції

220

0.0

8610.1

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

0.4

297.9

- в іноземній валюті

240

0.0

0.0

Інші оборотні активи

250

1039.0

660.1

Усього за розділом II

260

9620.2

14065.5

III. Витрати майбутніх періодів

270

1.6

2.2

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

45548.5

9763.8

Баланс

280

55249.2

23892.0Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

10762.0

10762.0

Додатковий вкладений капітал

320

2206.6

2206.6

Резервний капітал

340

0.0

0.0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-13195.8

-26836.9

Неоплачений капітал

360

( 0.0 )

( 0.0 )

Усього за розділом I

380

-227.2

-13868.3

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

430

0.0

0.0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

0.0

0.0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

14.7

0.0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

46499.2

18856.0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

2570.2

14588.4

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з бюджетом

550

17.9

19.7

- зі страхування

570

0.0

1.3

- з оплати праці

580

0.0

2.3

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

6044.1

3960.8

Інші поточні зобов'язання

610

104.9

106.4

Усього за розділом IV

620

55251.0

37534.9

V. Доходи майбутніх періодів

630

225.4

225.4

Баланс

640

55249.2

23892.0

*3 зядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці

665

0.0

 

Керівник

Проводiян Людмила Анатолiївна

Головний бухгалтер

Кулешова Тетяна Григорiвна

 Звіт про фінансові результати за 2-квартал року

Форма № 2-м

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

28165.5

0.0

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 4694.3 )

( 0.0 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

23471.2

0.0

Інші операційні доходи

040

0.0

0.0

Інші доходи

050

10360.8

19.7

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

33832.0

19.7

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

( 36832.9 )

( 0.0 )

Інші операційні витрати

090

( 266.8 )

( 213.3 )

Вписуваний рядок - у тому числі

091

0.0

0.0

Вписуваний рядок

092

( 0.0 )

( 0.0 )

Інші витрати

100

( 10373.5 )

( 10.9 )

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

( 47473.2 )

( 224.2 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)

130

-13641.2

-204.5

Податок на прибуток

140

( 0.0 )

( 0.0 )

Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)

150

-13641.2

-204.5

Забезпечення матеріального заохочення

160

0.0

0.0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

0.0

0.0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

0.0

0.0

 

Керівник

Проводiян Людмила Анатолiївна

Головний бухгалтер

Кулешова Тетяна Григорiвна

 
 


ProEmitent.INFO