Товариство з обмеженою відповідальністю "Руна"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Результати перевірок  next  Висновок аудитора за 2012рік


 Вих. № 93  від 26 квітня 2013 р.

 

 

 

 

 

 

 

АУДИТОРСКІЙ ВИСНОВОК

(звіт незалежного аудітора)

щодо фінансовой звітністі

товариства з обмеженою відповідальністю

 «РУНА»

станом на 31 грудня 2012 р.

 

 

 

 

 

м. Сімферополь

 

1.           Адресат аудиторського висновку

 

Даний аудиторський висновок підготовлений для керівництва ТОВ «Руна» а також з метою наступного подання висновку до Національної комисії з цінних паперів і фондового ринку (далі – НКЦПФР) відповідно до Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються в НКЦПФР при розкритті інформації емітентами й професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006 р. № 1528 (далі – Положення № 1528) та відповідно до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісіі з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011р. № 1360.

 

2.           Вступний параграф

 

2.1. Суб'єкт господарювання, фінансова звітність якого пройшла аудиторську перевірку:

-             товариство з обмеженою відповідальністю «Руна» (далі – ТОВ «Руна»);

-             код ЄДРПОУ: 32078167;

-             адреса: 98600, Автономна Республіка Крим,  м. Ялта, вул. Руданського, буд. 8, літер Б.

-             дата державної реєстрації:  09.08.2002 р.

 

2.2. Опис аудиторської перевірки:

Аудит було здійснено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", та відповідно до «Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)», затверджених рішенням Державної комісіі з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011р. № 1360.

 

2.2.1 Фінансова звітність яка пройшла аудиторську перевірку:

Фінансова звітність ТОВ «Руна» за 2011 рік в складі Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва (балансу) на 31.12.2012 р. та Звіту про фінансові результати за 2012 рік підготована підприємством згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО) 25 «Фінансовий звіт суб`єкта малого підприемництва», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39. Середня кількість працівників в ТОВ «Руна» за звітний період -2012 рік не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

 

2.2.2 Важливі аспекти облікової політики та інші примітки:

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку до штату підприємства введено посаду бухгалтера.

Форма ведення бухгалтерського обліку: обробка облікової інформації здійснюється із застосуванням комп’ютерної техніки і програмного забезпечення («1С: Підприємство» 7.7).

Облікова політика ТОВ «Руна» сформульована в наказі № 1-у від 05.01.2009 р., який є дійсним на 31.12.12р., містить сукупність принципів і процедур, які використовувались для складання й подання фінансової звітності.

Оцінка  запасів, згідно з облікової політики, при вибутті здійснюється за методом  ФІФО.

Формування резерву сумнівних боргів здійснюється за методом абсолютної суми сумнівної  заборгованості на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

Рівень суттєвості для фінансової звітності не встановлено.

Нарахування амортизації основних засобів у 2012р.  здійснювалось ТОВ «Руна» із застосуванням прямолінійного метода, нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів здійснювалось в першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості.

Інвентаризація активів і зобов'язань проведена перед складанням річної фінансової звітності (наказ про проведення інвентаризації № 4-П від 29.10.12р.). Результати інвентаризації затверджені наказом № 5-П от 12.11.12 р. та відображеної в бухгалтерському обліку з дотриманням вимог чинного законодавства.

 

 

3.           Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

 

Управлінський персонал ТОВ «Руна» у складі керівника та головного бухгалтера відповідає за підготовку й достовірне відображення інформації в фінансовій звітності відповідно до застосовуваної в Україні концептуальної основи фінансової звітності і ця відповідальність стосується:

а)           розробки, впровадження й застосування системи внутрішнього контролю щодо підготовки та достовірного відображення у фінансовій звітності інформації, яка не містить істотних перекручувань внаслідок шахрайства або помилок;

б)           вибору й застосування відповідної облікової політики;

в)           використання облікових оцінок, які є відповідними в даних обставинах.

 

4.           Відповідальність аудитора

 

Аудитор відповідає за висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів аудиторської перевірки.

Аудиторську перевірку проведено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), прийнятих в Україні в якості національних.

Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог і відповідного планування й проведення аудита для одержання достатньої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих перекручень.

Аудит проведений шляхом виконання аудиторських процедур для одержання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах.

Вибір процедур залежав від суджень аудитора разом з оцінкою ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Оцінюючи ризики, аудитор розглядав ті аспекти внутрішнього контролю, які стосуються підготовки й достовірного відображення інформації у фінансовій звітності, для розробки аудиторських процедур відповідно до обставин, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.

Аудит включав оцінку відповідності прийнятої облікової політики, коректності облікових оцінок управлінського персоналу й загального подання фінансової звітності.

Аудитор вважає, що отримані аудиторські докази є достатньою основою для висловлення думки аудитора.

 

5.  Пояснювальний параграф

 

Аудитор не може висловити безумовно-позитивну думку у з΄язку з тим, що існують наступні обставини, вплив яких на фінансові звіти не настільки суттєвий та всеохоплюючий, щоб висловити негативну думку або відмовитися від висловлювання думки:

- мало місце обмеження обсягу роботи аудитора, яке пов΄язане з тим, що аудитор не спостерігав за інвентаризацією наявних активів та зобов΄язань  станом на 31 грудня 2012р., оскільки наше призначення аудитором відбулося після зазначеної дати.

Наведена інформація є підставою для модіфикації аудиторського висновку шляхом додавання пояснювального параграфа з метою висвітлення питання, що не впливає на фінансовий звіт, однак може свідчити про наявність суттєвої невизначеності.

 

6Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності відповідно до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора" та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку.

 

Ми, аудитори Аудиторськоі фірми «ЯРОШ», провели аудиторську перевірку повного комплекту фінансової звітності ТОВ «РУНА», що включає – баланс (форма № 1-м) станом на 31.12.2012 року та Звіт про фінансові результати за 2012 рік (форма № 2-м).

Концептуальною основою фінансової звітності були прийняті Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, затверджені Міністерством фінансів України.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення умовно-позитивної думки щодо фінансової звітності ТОВ «Руна» станом на 31 грудня 2012р.

 

Висновок

На нашу думку, за вийнятком впливу на фінансові звіти питань, про які йдеться в попередньому параграфі, фінансові звіти в цілому справедливо та достовірно відображають фінансовий стан та платоспроможність ТОВ «Руна» станом на 31 грудня 2012р.

За результатами проведеної перевірки ми підтверджуємо, що надана інформація дає реальне та повне уявлення про склад активів та пасивів ТОВ «Руна» станом на 31 грудня 2012р.

 

 

7.  Розкриття інформації щодо фінансової звітності

 

7.1. Розкриття інформації по видах активів у фінансовій звітності ТОВ «Руна» на 31 грудня 2012 року щодо національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку:

 

·             визнання й оцінка основних засобів,  інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів здійснена відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92, з наступними змінами та доповненнями та П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242, з наступними змінами та доповненнями

Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та нематеріальні активи відображені в балансі за первісною вартістю в сумі 199,8 тис. грн.

Знос основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів на 31.12.2012 року становить 157,7 тис. грн.

·             визнання й оцінка запасів здійснена відповідно до П(С)БО 9 «Запаси», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246, з наступними змінами й доповненнями. На дату балансу первісна вартість виробничих запасів становить 237,4 тис. грн.

·             визнання й оцінка дебіторської заборгованості здійснена відповідно до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. № 237, з наступними змінами та доповненнями.

Дебіторська заборгованість по розрахунках з покупцями і замовниками на дату балансу відображена за первісною вартістю у розмірі 50,4 тис. грн., резерв сумнівних боргів не формувався в зв’язку з відсутністю підстав для його створення.

Дебіторська заборгованість по розрахунках з бюджетом на дату балансу відображена у розмірі 1 389,8 тис. грн., яка складається з:

-         суми переплати в бюджет податку на прибуток у розмірі 6,7 тис.грн;

-         з відмінної різниці між сумою податкового зобов’язання звітного періоду та сумою податкового кредиту з ПДВ у розмірі 1 383,1 тис.грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість на дату балансу відображена в балансі за первісною вартістю в сумі 5 047,0 тис. грн., яка складається з:

-         визнаної заборгованісті по розрахунках за претензіями згідно наказів Господарського суду м. Київа у розмірі 267,5 тис.грн.;

-         дебіторськой заборгованісті по авансам, виданим постачальнікам товарів та послуг у розмірі 427,7 тис.грн.;

-         дебіторськой заборгованісті по розрахункам з займів, виданних на поворотной основі у розмірі 526,5 тис.грн.;

-         дебіторськой заборгованісті по розрахункам за продані векселі у розмірі 3 825,3 тис.грн

·             залишок коштів і еквівалентів у національній валюті відповідає даним банківських виписок і звіту касира й становить на дату балансу 2,1 тис. грн.

·        у складі інших оборотних активів на 31.12.2012 р. відображена сума податку на додану вартість в сумі 326,5 тис. грн., визначена, виходячи із суми одержаних авансів за об`єкти нерухомості, що підлягають продажу.

·             у складі витрат майбутніх періодів відображена вартість передплат на періодичні видання 2013 року в сумі 1,8 тис. грн.

·             визнання й оцінка необоротних актівів та групп вибуття здійснена відповідно до П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2003р. № 617, з наступними змінами й доповненнями. На дату балансу первісна вартість необоротних активів, утримуваємих для продажу становить 8 330,1 тис. грн.

 

7.2. Розкриття інформації про зобов'язання в фінансовій звітності ТОВ «Руна» на дату її складання зроблено відповідно до П(С)БО 11 «Зобов'язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20, з наступними змінами та доповненнями.

 

Поточні зобов'язання підприємства на дату балансу реальні й становлять у цілому 22 744,4 тис. грн., з них:

-         кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 20 688,0 тис.грн.;

-         поточних зобов'язань по розрахунках з бюджетом 5,8 тис. грн.;

-         зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу – 1 959,0 тис. грн.;

-         інші поточні зобов'язання – 91,6 тис.грн, які складаються з податку на додану вартість, на який ТОВ «РУНА» має  право зменшити податкові зобов'язання по цьому податку.

У 2012 році відбулося погашення боргових зобов'язань підприємства по номінальній вартості безвідсоткових іменних цільових облігацій, випущених та розміщених в бездокументарній формі на загальну суму 46 499,2 тис. грн. терміном погашення - березень 2010 р. Станом на 31.12.12р. ТОВ «Руна» немає непогашених емісійних цінних паперів.

Доходи майбутніх періодів на дату балансу становлять 240,4 тис.грн., в складі яких відображена пеня (222,5 тис. грн), та судові витрати (2,9 тис. грн) визнані згідно рішенням судів за позовом ТОВ «Руна» до боржників, та аванса отриманого за оренду основних засобів в сумі 15,0 тис. грн.

 

7.3. Розкриття інформації про власний капітал підприємства у фінансовій звітності не містить суттєвих викревлень. Розмір власного капіталу ТОВ «Руна» на дату балансу має відмінне значення у сумі -7 557,6 тис. грн.

 

·             розмір статутного капіталу на дату балансу становить 10 762 тис. грн., якій відповідає статуту підприємства, і на протязі року не змінювався. Статутний капітал на дату балансу сплачений повністю.

·             додатковий капітал на дату балансу відображеній в розмірі 2 206,6 тис. грн., що відповідає сумі дооцінки необоротних активів у розмірі 2 206,6 тыс. грн.

·             резервний капітал в звітному періоді не формувався в зв'язку с відсутністю підстав.

·             сума непокритого збитку на дату балансу відображена в розмірі 20 526,2 тис. грн. За звітний рік розмір непокритого збитку збільшився  на 7 330,4 тис. грн. за рахунок одержання збитку за підсумками діяльності за 2012 рік.

На думку аудітора, структура власного капіталу підприємства відображена в фінансової звітності правильно та адекватно.

 

7.4. Розкриття інформації щодо обсягу чистого збитку підприємства у фінансовій звітності зроблено достовірно.

 

У фінансовой звітності відображено суму чистого збитку за 2012 рік у розмірі 7 330,4 тис. грн. Чисті доходи ТОВ «РУНА» за 2012 рік склали 46 066,8 тис. грн., витрати – 53 397,2 тис. грн.

8. Інша допоміжна інформація

8.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

На дату балансу - 31 грудня 2012 року вартість чистих активів ТОВ «Руна» має від΄ємне значення та становить «-7 557,6» тис. грн.

Аудитор підтверджує, що вартість чистих активів ТОВ «Руна» не відповідає вимогам статті 144 Цивільного кодексу України та статті 39 Закону України «Про господарські товариства».

8.2. Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

 

Під час проведення аудиторських процедур нами не було идентифіковано ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

Під час проведення аудиторської перевірки виявлені окремі порушення методологічних принципів формування в обліку інформації про активи й витрати, які викладені в інформаційному повідомленні на адресу управлінського персоналу. Зазначені порушення мають обмежений вплив на фінансову звітність і не погіршують загальне фінансове становище підприємства.

 

9. Основні відомості про аудиторську фірму та умови договору на проведення аудиту:

-             Аудиторська фірма «ЯРОШ»;

-             свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги №2412, видане Аудиторською палатою України згідно з рішенням №98 від 26.01.2001р.;

-             свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, АБ №000494, подовжене Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно з рішенням №1896 від 10.12.2010р.;

-             свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0281 видане Аудиторською палатою України, рішення від 27 вересня 2012 № 257/4;

-             АФ «ЯРОШ» внесена до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов’язкового аудиту, згідно з рішенням Аудиторської палати України № 262/3 від 20.12.2012 р.

-             95053, АР Крим, м.Сімферополь, вул.Київська/Фрунзе, буд.6/36;

-             тел. (0652) 51-19-43, (0652) 24-83-20;

-             e-mail.yarosh-audit.ukr.net;

-             Договор № 16 от 21.02.2013р.

-             Дата початку аудита 08 лютого 2013р.

-             Дата закінчення аудита 26 квітня 2013р.

 

 

 

Директор аудиторської фірми «ЯРОШ»             _________________                         Ярош В.М.

Сертифікат аудитора серії А № 003888 від 25.06.1999 р., виданий і продовжений до 25.06.2013 р. рішеннями Аудиторської палати України , № 21 від 23.04.2008 р.

 

Аудитор аудиторської фірми «ЯРОШ»,

що проводив аудиторську перевірку              _________________                        Андруцька Г.О.

Сертифікат аудитора серії А № 006236 від 26.04.2007 р., чинний до 26.04.2012 р. згідно рішення Аудиторської палати України №176 від 26.04.2007 р.


ProEmitent.INFO