Товариство з обмеженою відповідальністю "Руна"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Результати перевірок  next  2011 - Висновок аудитора за 2011рік


  

 Вих. № 96  від 10 квітня 2012 р.

 

 

 

 

 

 

АУДИТОРСКІЙ ВИСНОВОК

(звіт незалежного аудітора)

щодо фінансовой звітністі

товариства з обмеженою відповідальністю

 «РУНА»

станом на 31 грудня 2011 р.

 

 

 

 

 

м. Сімферополь

 

1.           Адресат аудиторського висновку

 

Даний аудиторський висновок підготовлений для керівництва ТОВ «Руна» а також з метою наступного подання висновку  до Державноії комисії з цінних паперів і фондового ринку (далі – ДКЦПФР) відповідно до Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються в ДКЦПФР при розкритті інформації емітентами й професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006 р. № 1528 (далі – Положення № 1528) та відповідно до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісіі з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011р. № 1360.

 

2.           Вступний параграф

 

2.1. Суб'єкт господарювання, фінансова звітність якого пройшла аудиторську перевірку:

-             товариство з обмеженою відповідальністю «Руна» (далі – ТОВ «Руна»);

-             код ЄДРПОУ: 32078167;

-             адреса: 98600, Автономна Республіка Крим,  м. Ялта, вул. Руданського, буд. 8, літер Б.

-             дата державної реєстрації:  09.08.2002 р.

 

2.2. Опис аудиторської перевірки:

Аудит було здійснено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", та відповідно до «Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)», затверджених рішенням Державної комісіі з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011р. № 1360.

 

2.2.1 Фінансова звітність яка пройшла аудиторську перевірку:

Фінансова звітність ТОВ «Руна» за 2011 рік в складі Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва (балансу) на 31.12.2011 р. та Звіту про фінансові результати за 2011 рік підготована підприємством згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО) 25 «Фінансовий звіт суб`єкта малого підприемництва», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39.  Середньооблікова чисельність працюючих в ТОВ «Руна» за звітний період (календарний рік) не перевищела 50 осіб. Обсяг річного валового доходу меньший ніж 70 млн. гривень.

 

2.2.2 Важливі аспекти облікової політики та інші примітки:

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку до штату підприємства введено посаду бухгалтера.

Форма ведення бухгалтерського обліку: обробка облікової інформації здійснюється із застосуванням комп’ютерної техніки і програмного забезпечення («1С: Підприємство» 7.7).

Облікова політика ТОВ «Руна» сформульована в наказі № 1-у від 05.01.2009 р., який є дійсним на 31.12.11р., містить сукупність принципів і процедур, які використовувались для складання й подання фінансової звітності. Управлінським персоналом не було внесено змін до наказу про облікову політіку у зв΄язку зі змінами, які були внесені Міністерством фінансів України в 2011р. до П(С)БО 7 "Основні засоби" відносно методів нарахування амортизації.

Фактично нарахування амортизації основних засобів у 2011р.  здійснювалось ТОВ «Руна»:

-         до 01.04.2011р. із застосуванням методів і норм, передбачених діючим у цьому періоді податковим законодавством;

-         починаючи з 01.04.2011р. із застосуванням прямолінійного  метода нарахування амортізаціі, що не суперечило п. 26 П(С)БО 7 «Основні засоби».

Інвентаризація активів і зобов'язань проведена перед складанням річної фінансової звітності (наказ про проведення інвентаризації № 4-П від 28.10.11р.). Результати інвентаризації затверджені наказом № 3-П от 05.11.11 р. та відображено в бухгалтерському обліку з дотриманням вимог чинного законодавства.

Оцінка  запасів при вибутті здійснюється за методом  ФІФО.

Формування резерву сумнівних боргів здійснюється за методом абсолютної суми сумнівної  заборгованості на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

Рівень суттєвості для фінансової звітності не встановлено.

 

3.           Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

 

Управлінський персонал ТОВ «Руна» у складі керівника та головного бухгалтера відповідає за підготовку й достовірне відображення інформації в фінансовій звітності відповідно до застосовуваної в Україні концептуальної основи фінансової звітності і ця відповідальність стосується:

а)           розробки, впровадження й застосування системи внутрішнього контролю щодо підготовки та достовірного відображення у фінансовій звітності інформації, яка не містить істотних перекручувань внаслідок шахрайства або помилок;

б)           вибору й застосування відповідної облікової політики;

в)           використання облікових оцінок, які є відповідними в даних обставинах.

 

4.           Відповідальність аудитора

 

Аудитор відповідає за висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів аудиторської перевірки.

Аудиторську перевірку проведено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), прийнятих в Україні в якості національних.

Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог і відповідного планування й проведення аудита для одержання достатньої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих перекручень.

Аудит проведений шляхом виконання аудиторських процедур для одержання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах.

Вибір процедур залежав від суджень аудитора разом з оцінкою ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Оцінюючи ризики, аудитор розглядав ті аспекти внутрішнього контролю, які стосуються підготовки й достовірного відображення інформації у фінансовій звітності, для розробки аудиторських процедур відповідно до обставин, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.

Аудит включав оцінку відповідності прийнятої облікової політики, коректності облікових оцінок управлінського персоналу й загального подання фінансової звітності.

Аудитор вважає, що отримані аудиторські докази є достатньою основою для висловлення думки аудитора.

 

5.  Пояснювальний параграф

 

В 2005 році ТОВ «Руна» були випущені цільові безвідсоткові іменні облігації серіі «А» номінальною вартістю 32,00 грн. за одну штуку у кількості 860 233 шт. Реєстрацію цього випуску підтверждено Свідоцтвом № 260/2/05 від 13 жовтня 2005р.

Згідно з проспектом емісії облігацій серії «А», затвердженого протоколом Загальних зборів учасників Емітента № 05/09 від 05 вересня 2005р., погашення облігацій серії «А» мало відбутися в період з 01.01.2010р. по 31.03.2010р. Саме в цей період Інвестори мали надати Емітенту належні їм облігаціі для погашення. Але пакет із 4 732 шт. цільових безвідсоткових іменних облігацій серіі «А» одним з Інвесторів було подано для погашення 01.08.2011р. згідно його письмової заяви вих. № 01/08, тобто після закінчення затвержденного проспектом емісії строку.

Згідно з проспектом емісії облігацій серії «А» у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення Емітент може здійсніти погашення облігацій Інвесторам, які прострочили термін подання облігацій до погашення за умови подання таким Інвестором письмової заяви до Емітента з вимогою погасити облігаціі, але кожен такий випадок повинен розглядатися Емітентом в індивідуальному порядку. Погашення облігацій в цьому разі здійснюєтся за умови, що належна Інвестору на підставі Інвестиційного договору площа квартири (нежитлового преміщення) не відчужена та не обтяжена будь-якими іншими зоабов΄язаннями щодо її відчуження. Емітент зобов΄язаний відшкодувати Інвестору вартість облігацій за номіналом за відсутності можливості погашення облігацій при просроченні Інвестором терміну подання облігацій до погашення на протязі 6 місяців з дати надходження письмової заяви до Емітента.

Всупереч умовам, встановленим проспектом емісії облігацій серії «А», на підставі рішення, ухваленого на Загальних зборах учасників Товариства (протокол № 35 від 05.08.2011р.), ТОВ «Руна» здійснило погашення вищевказаного пакету облігацій серіі «А» шляхом сплати власнику таких облігацій (Інвестору) коштів за вартістю, яка перевишчує номінальну у чотирі з половиною рази, що є порушенням положень п. 5 ст.7 Закона України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.06г. N 3480-IV, згідно з яким: «Погашення цільових облігацій здійснюється шляхом передачі товарів та/або надання послуг, а також сплати коштів власнику таких облігацій у випадках та порядку, передбачених проспектом емісії облігацій».

Аудитори не можуть висловити безумовно-позитивну думку у з΄язку з тим, що існують наступні обставини, вплив яких на фінансові звіти не настільки суттєвий та всеохоплюючий, щоб висловити негативну думку або відмовитися від висловлювання думки:

1)                                 Мало місце обмеження обсягу роботи аудитора, яке пов΄язане з тим, що аудитор не спостерігав за інвентаризацією наявних активів та зобов΄язань  станом на 31 грудня 2011р., оскільки наше призначення аудитором відбулося після зазначеної дати;

2)                                 Існує незгода з управлінським персоналом та найвищим управлінським персоналом стосовно правомірності здійснення господарскої операціі з викупу пакету цільових безвідсоткових іменних облігацій шляхом сплати власнику таких облігацій (Інвестору) коштів за вартістю, яка перевищує номінальну.

Наведена інформація є підставою для модіфикації аудиторського висновку шляхом додавання пояснювального параграфа, з метою висвітлення питання, що не впливає на фінансовий звіт, однак може свідчити про наявність суттєвої невизначеності.

6Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності відповідно до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора" та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку.

 

Ми, аудитори Аудиторськоі фірми «ЯРОШ», провели аудиторську перевірку повного комплекту фінансової звітності ТОВ «РУНА», що включає – баланс (форма № 1-м) станом на 31.12.2011 року та Звіт про фінансові результати за 2010 рік (форма № 2-м).

Концептуальною основою фінансової звітності були прийняті Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, затверджені Міністерством фінансів України.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення умовно-позитивної думки щодо фінансової звітності ТОВ «Руна» станом на 31 грудня 2011р.

 

Висновок

На нашу думку, за вийнятком впливу на фінансові звіти питань, про які йдеться в попередньому параграфі, фінансові звіти в цілому справедливо та достовірно відображають фінансовий стан та платоспроможність ТОВ «Руна» станом на 31 грудня 2011р.

За результатами проведеної перевірки ми підтверджуємо, що надана інформація дає реальне та повне уявлення про склад активів та пасивів ТОВ «Руна» станом на 31 грудня 2011р.

 

 

7.  Розкриття інформації щодо фінансової звітності

 

7.1. Розкриття інформації по видах активів у фінансовій звітності ТОВ «Руна» на 31 грудня 2011 року щодо національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку:

 

·             визнання й оцінка основних засобів,  інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів здійснена відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92, з наступними змінами та доповненнями та П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242, з наступними змінами та доповненнями

Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та нематеріальні активи відображені в балансі за первісною вартістю в сумі 205,3 тис. грн.

Знос основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів на 31.12.2011 року становить  126,4 тис. грн.

·             визнання й оцінка запасів здійснена відповідно до П(С)БО 9 «Запаси», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246, з наступними змінами й доповненнями. На дату балансу первісна вартість виробничих запасів становить 271,4 тис. грн.

·             визнання й оцінка дебіторської заборгованості здійснена відповідно до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. № 237, з наступними змінами та доповненнями.

Дебіторська заборгованість по розрахунках з покупцями і замовниками на дату балансу відображена за первісною вартістю у розмірі 50,4 тис. грн., резерв сумнівних боргів не формувався в зв’язку з відсутністю підстав для його створення.

Дебіторська заборгованість по розрахунках з бюджетом на дату балансу відображена у розмірі 6 988,3 тис. грн., яка складається з:

-         суми передплати в бюджет податку на прибуток у розмірі 6,7 тис.грн;

-         з відмінної різниці між сумою податкового зобов’язання звітного періоду та сумою податкового кредиту у розмірі 6 981,6 тис.грн (яка частково включена ТОВ «Руна» до складу податкового кредиту з податку на додану вартість наступного звітного податкового періоду, та частково включена до складу заявленого бюджетного відшкодування).

Інша поточна дебіторська заборгованість на дату балансу відображена в балансі за первісною вартістю в сумі 1 270,7 тис. грн., яка складається з:

-         визнаної заборгованісті по розрахунках за претензіями згідно наказів Господарського суду м. Київа у розмірі 267,5 тис.грн.;

-         дебіторська заборгованісті по авансам, виданим постачальнікам товарів та послуг у розмірі 466,0 тис.грн.;

-         дебіторська заборгованісті по розрахункам з займів, виданних на поворотной основі у розмірі 537,2 тис.грн.

·             залишок коштів і еквівалентів у національній валюті відповідає даним банківських виписок і звіту касира й становить на дату балансу 0,4 тис. грн.

·        у складі інших оборотних активів на 31.12.2011 р. відображена сума податку на додану вартість в сумі 1 007,4 тис. грн., визначена, виходячи із суми одержаних авансів за об`єкти нерухомості, що підлягають продажу, а також суми податку на додану вартість у розмірі 31,6 тис. грн., яка не включена до податкового кредиту в зв’язку з несвоєчасним одержанням від постачальників податкових накладних.

·             у складі витрат майбутніх періодів відображена вартість передплат на періодичні видання 2012 року в сумі 1,6 тис. грн.

·             визнання й оцінка необоротних актівів та групп вибуття здійснена відповідно до П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2003р. № 617, з наступними змінами й доповненнями. На дату балансу первісна вартість необоротних активів, утримуваємих для продажу становить 45 548,5 тис. грн.

 

7.2. Розкриття інформації про зобов'язання в фінансовій звітності ТОВ «Руна» на дату її складання зроблено відповідно до П(С)БО 11 «Зобов'язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20, з наступними змінами та доповненнями.

 

Поточні зобов'язання підприємства на дату балансу реальні й становлять у цілому 55 251,0 тис. грн., з них:

-         короткострокові кредіти банків (в національній валюті) 14,7 тис. грн.,

-         боргові зобов’язання підприємства по номінальній вартості безвідсоткових іменних цільових облігацій, випущених та розміщених в бездокументарній формі на загальну суму 46 499,2 тис. грн. терміном погашення - березень 2010 р. У зв’язку з незверненням до емітента облігацій більшої частини інвесторів з заявою про погашення ценних паперів, погашення вказаних безвідсоткових іменних цільових облігацій протягом 2011 року відбулось частково;

-         кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 2 570,2 тис.грн.;

-         поточних зобов'язань по розрахунках з бюджетом 17,9 тис. грн.;

-         зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу – 6 044,1 тис. грн.;

-         інші поточні зобов'язання – 104,9 тис.грн, які складаються з податку на додану вартість, на який ТОВ «РУНА» має  право зменшити податкові зобов'язання по цьому податку в розмірі 89,9 тис.грн., аванса отриманого за оренду в сумі 15,0 тис. грн.

Доходи майбутніх періодів на дату балансу становлять 225,4 тис.грн., в складі яких відображена пеня (222,5 тис. грн), та судові витрати (2,9 тис. грн) визнані згідно рішенням судів за позовом ТОВ «Руна» до боржників.

 

7.3. Розкриття інформації про власний капітал підприємства у фінансовій звітності не містить суттєвих викревлень. Розмір власного капіталу ТОВ «Руна» на дату балансу має відмінне значення у сумі -227,2 тис. грн.

 

·             розмір статутного капіталу на дату балансу становить 10 762 тис. грн., якій відповідає статуту підприємства, і на протязі року не змінювався. Статутний капітал на дату балансу сплачений повністю.

·             додатковий капітал на дату балансу відображеній в розмірі 2 206,6 тис. грн., що відповідає сумі дооцінки об'єкту інвестування у розмірі 2 206,6 тыс. грн.

·             резервний капітал в звітному періоді не формувався в зв'язку с відсутністю підстав.

·             сума непокритого збитку на дату балансу відображена в розмірі 13 195,8 тис. грн. За звітний рік розмір непокритого збитку збільшився  на 997,1 тис. грн. за рахунок одержання збитку за підсумками діяльності за 2011 рік.

На думку аудітора, структура власного капіталу підприємства відображена в фінансової звітності правильно та адекватно.

 

7.4. Розкриття інформації щодо обсягу чистого збитку підприємства у фінансовій звітності зроблено достовірно.

 

У фінансовой звітності відображено суму чистого збитку за 2011 рік у розмірі 997,1 тис. грн. Чисті доходи ТОВ «РУНА» за 2011 рік склали 1 800,3 тис. грн., витрати – 2 797,4 тис. грн., зокрема у розмірі 523,6 тис. грн. від операції викупу цільових облігацій, здійсненої в період, коли обіг цінних паперів був припинений за заявою Інвестора в зв΄язку з простроченням терміна подання облігацій до погашення.

Наявність збитку пояснюється тим, що основною діяльністю підприємства  в 2006-2011 роках є інвестиційна діяльність в будівництво объектів нерухомості (житла) для продажу, які на дату баланса відображені у складі необоротних активів та груп вибуття.

 

8. Інша допоміжна інформація

8.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

На дату балансу - 31 грудня 2011 року вартість чистих активів ТОВ «Руна» має від΄ємне значення та становить «-227,2» тис. грн., що менше статутного капіталу.

Аудитор підтверджує, що вартість чистих активів ТОВ «Руна» не відповідає вимогам статті 144 Цивільного кодексу України та статті 39 Закону України «Про господарські товариства».

8.2. Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року і можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента і привести до значних змін вартості його цінних паперів, визначені ч. 1 ст. 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (далі – ЗУ «ЦП ФР»):

Таблиця 1. Перелік дій, визначених ч. 1 ст. 41 ЗУ «ЦП ФР»

Найменування

Примітка

 ухвалення рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу;

В 2011 р. таке рішення  не приймалося

факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі;

аудиторові факти не відомі

одержання позички або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента;

не одержували

зміна складу посадових осіб емітента;

не відбувалася

рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв;

філій і представництв не має

рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу;

рішення не приймалося

порушення справи про банкрутство емітента, винесення рішення про його санацію;

не збуджувалося

рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента

рішення не приймалося

 

8.3. Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

 

Під час проведення аудиторських процедур нами не було идентифіковано ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

Під час проведення аудиторської перевірки виявлені окремі порушення методологічних принципів формування в обліку інформації про активи й витрати, які викладені в інформаційному повідомленні на адресу управлінського персоналу. Зазначені порушення мають обмежений вплив на фінансову звітність і не погіршують загальне фінансове становище підприємства.

 

9. Основні відомості про аудиторську фірму та умови договору на проведення аудиту:

 

-             Аудиторська фірма «ЯРОШ»;

-             свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 2412, видане Аудиторською палатою України згідно з рішенням № 98 від 26.01.2001р.;

-             Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, серіі АБ № 000494, подовжене Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно з рішенням №1896 від 10.12.2010р.;

-             95053, АР Крим, м.Сімферополь, вул.Київська, буд.6/36;

-             тел. (0652) 51-19-43, (0652) 24-83-20;

-             e-mail.yarosh-audit.ukr.net;

-             Договор № 5 от 10.01.2011р.

-             Дата початку аудита 12 березня 2012р.

-             Дата закінчення аудита 10 квітня 2012р.

 

 

 

 

 

Директор аудиторської фірми «ЯРОШ»             _________________                         Ярош В.М.

Сертифікат аудитора серії А № 003888 від 25.06.1999 р., виданий і продовжений до 25.06.2013 р. рішеннями Аудиторської палати України , № 21 від 23.04.2008 р.

 

Аудитор аудиторської фірми «ЯРОШ»,

що проводив аудиторську перевірку              _________________                        Андруцька Г.О.

Сертифікат аудитора серії А № 006236 від 26.04.2007 р., чинний до 26.04.2012 р. згідно рішення Аудиторської палати України №176 від 26.04.2007 р. 

 

ProEmitent.INFO